Pojištění bytových domů je určeno pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a další subjekty, které byty vlastní a dlouhodobě pronajímají. Kromě klasických živelních pojistných nebezpečí obsahuje připojištění specifická pro bytové domy.

Pojištění majetku je jedním z nejzákladnějších druhů pojištění, jehož cílem je ochránit majetek určený k provozování podnikatelské činnosti před možnými finančními ztrátami vzniklými jeho poškozením nebo zničením.

Sjednáváme Pojištění letadel, lodí a dalších dopravních prostředků. Pojišťujeme také speciální rizika. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Každý je povinen nahradit újmu způsobenou úmyslným porušením dobrých mravů, újmu způsobenou zaviněným porušením povinnosti stanovené zákonem a újmu vzniklou porušením povinnosti ze smlouvy.

Povinnost nahradit újmu způsobenou vadným výrobkem a nutnost vynaložení nákladů na stažení výrobku z trhu představují pro výrobce velkou hrozbu, neboť může způsobit nejen finanční škody, ale i ztrátu prestiže značky.

Členové statutárních a dozorčích orgánů jsou z právního hlediska vystaveni daleko větší odpovědnosti, než jaké by byli vystaveni na základě pracovněprávní legislativy.

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli obecně známé jako takzvaná „blbostka“ chrání především zaměstnance před finančními důsledky odpovědnosti za škodu. 

Pojištění profesní odpovědnosti je pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb.

Dodávky zboží nebo poskytování služeb na zahraničních i tuzemských trzích s sebou přináší řadu rizik. Pojištění pohledávek kryje rizika nezaplacení za zboží či služby ze strany odběratele z důvodu platební neschopnosti či platební nevůle. 

Pojištění speciálních rizik tvoří nadstavbu standardně sjednávaných druhů pojištění. Některá jsou svým charakterem určená jen pro specifickou oblast podnikání, některá je možné doporučit každé právnické osobě.

Poskytujeme také zaměstnanecké programy a soukromá pojištění. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se neváhejte obrátit na naše zkušené pojišťovací makléře, rádi vám poradíme.

Zaměstnanecké programy jsou pojištění určená pro zaměstnance, která zaměstnavatel hradí nebo se na nich finančně podílí. Jedná se o součást benefitů pro zaměstnance a stabilizační personální politiky.

Technický pokrok, sofistikované technologické postupy, přesnost výroby a nároky na strojních zařízeních jsou spojeny s běžným výskytem provozních poruch v celém procesu průmyslové výroby. 

Zajišťujeme komplexní pojistný program – pojištění profesní odpovědnosti, který je přizpůsoben specifickým potřebám IT a telekomunikačním společnostem.

Odpovědnost dopravce a zasilatele za přepravované zásilky je zvláštním případem odpovědnosti z provozní činnosti. Pojištěný získává s tímto pojištěním mimo jiné i právní podporu pojistitele proti neoprávněným nárokům na náhradu škody, které by proti němu mohly být případně uplatněny.

Stavební trh ožívá a žádný investiční záměr či developerská činnost se neobejde bez stavebního pojištění (CAR) a montážního pojištění (EAR).

Nabízíme komplexní pojistný program určený pro zemědělce a potravináře.

Zajišťujeme městům a obcím komplexní pojistný program, který je přizpůsoben specifickým nárokům těchto subjektů. 

Pojištění profesní odpovědnosti chrání poskytovatele zdravotních služeb a lékaře před finančními dopady profesního pochybení.

Máme dlouholeté zkušenosti s pojišťováním hotelů, ubytovacích zařízení a stravovacích zařízení.

Zeptejte se nás. Rádi Vám poskytneme více informací o pojištění oboru, který vás zajímá a připravíme pro Vás komplexní návrh pojistného systému. 

Pro členy odborového svazu zajišťujeme exkluzivní pojištění majetku. Zeptejte se nás. Rádi Vám poskytneme více informací o pojištění odboru, ve kterém jste členem a připravíme pro Vás komplexní návrh pojistného systému.