Máme dlouholeté zkušenosti s pojišťováním hotelů, ubytovacích zařízení a stravovacích zařízení.

Pro členy odborového svazu zajišťujeme exkluzivní pojištění majetku. Zeptejte se nás. Rádi Vám poskytneme více informací o pojištění odboru, ve kterém jste členem a připravíme pro Vás komplexní návrh pojistného systému. 

Pojištění speciálních rizik tvoří nadstavbu standardně sjednávaných druhů pojištění.

Sjednáváme pojištění letadel, lodí a dalších dopravních prostředků. Pojišťujeme také speciální rizika. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Pojištění majetku patří mezi základní druhy pojištění. Jeho cílem je ochránit majetek určený k provozování podnikatelské činnosti před možnými finančními ztrátami vzniklými jeho poškozením nebo zničením.

Jedná se o exkluzivní produkt vytvořený výhradně pro klienty společnosti RESPECT, a. s.

Zajišťujeme městům a obcím komplexní pojistný program, který je přizpůsoben specifickým nárokům těchto subjektů. 

Pojištění profesní odpovědnosti chrání poskytovatele zdravotních služeb a lékaře před finančními dopady profesního pochybení.

Technický pokrok, sofistikované technologické postupy, přesnost výroby a nároky na strojních zařízeních jsou spojeny s běžným výskytem provozních poruch v celém procesu průmyslové výroby. 

Zajišťujeme komplexní pojistný program – pojištění profesní odpovědnosti, který je přizpůsoben specifickým potřebám IT a telekomunikačním společnostem.

Odpovědnost dopravce a zasilatele za přepravované zásilky je zvláštním případem odpovědnosti z provozní činnosti. Pojištěný získává s tímto pojištěním mimo jiné i právní podporu pojistitele proti neoprávněným nárokům na náhradu škody, které by proti němu mohly být případně uplatněny.

Stavební trh ožívá a žádný investiční záměr či developerská činnost se neobejde bez stavebního pojištění (CAR) a montážního pojištění (EAR).

Zaměstnanecké programy jsou pojištění určená pro zaměstnance, která zaměstnavatel hradí nebo se na nich finančně podílí. Jedná se o součást benefitů pro zaměstnance a stabilizační personální politiky.

Nabízíme komplexní pojistný program určený pro zemědělce a potravináře.

Poskytujeme také zaměstnanecké programy a soukromá pojištění. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se neváhejte obrátit na naše zkušené pojišťovací makléře, rádi vám poradíme.

Povinnost nahradit újmu způsobenou vadným výrobkem a nutnost vynaložení nákladů na stažení výrobku z trhu představují pro výrobce velkou hrozbu, neboť může způsobit nejen finanční škody, ale i ztrátu prestiže značky.

Dodávky zboží nebo poskytování služeb na zahraničních i tuzemských trzích s sebou přinášejí řadu rizik. 

Každý je povinen nahradit újmu způsobenou úmyslným porušením dobrých mravů, újmu způsobenou zaviněným porušením povinnosti stanovené zákonem a újmu vzniklou porušením povinnosti ze smlouvy.

Pojištění profesní odpovědnosti je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb.

Pojištění kybernetických rizik by se díky stále častějším hrozbám mělo v současnosti stát jedním ze základních druhů pojištění, které má za úkol ochránit pojištěného před finančními ztrátami způsobenými únikem dat, přerušením provozu, útokem hackera či postihy dozorového orgánu.