Jedná se o exkluzivní produkt vytvořený výhradně pro klienty společnosti RESPECT, a. s.

Pojištění majetku patří mezi základní druhy pojištění. Jeho cílem je ochránit majetek určený k provozování podnikatelské činnosti před možnými finančními ztrátami vzniklými jeho poškozením nebo zničením.

Sjednáváme pojištění letadel, lodí a dalších dopravních prostředků. Pojišťujeme také speciální rizika. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Každý je povinen nahradit újmu způsobenou úmyslným porušením dobrých mravů, újmu způsobenou zaviněným porušením povinnosti stanovené zákonem a újmu vzniklou porušením povinnosti ze smlouvy.

Povinnost nahradit újmu způsobenou vadným výrobkem a nutnost vynaložení nákladů na stažení výrobku z trhu představují pro výrobce velkou hrozbu, neboť může způsobit nejen finanční škody, ale i ztrátu prestiže značky.

Toto pojištění, obecně známé jako „blbostka“, chrání především zaměstnance před finančními důsledky odpovědnosti za škodu.

Pojištění profesní odpovědnosti je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb.

Dodávky zboží nebo poskytování služeb na zahraničních i tuzemských trzích s sebou přinášejí řadu rizik. 

Pojištění speciálních rizik tvoří nadstavbu standardně sjednávaných druhů pojištění.

Poskytujeme také zaměstnanecké programy a soukromá pojištění. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se neváhejte obrátit na naše zkušené pojišťovací makléře, rádi vám poradíme.

Zaměstnanecké programy jsou pojištění určená pro zaměstnance, která zaměstnavatel hradí nebo se na nich finančně podílí. Jedná se o součást benefitů pro zaměstnance a stabilizační personální politiky.

Pojištění kybernetických rizik by se díky stále častějším hrozbám mělo v současnosti stát jedním ze základních druhů pojištění, které má za úkol ochránit pojištěného před finančními ztrátami způsobenými únikem dat, přerušením provozu, útokem hackera či postihy dozorového orgánu.