Information on the processing of personal data

The company RESPECT, a.s., ID No.: 25146351, with its registered office at Prague 4, Pod Krčským lesem 2016/22, Postal Code 142 00, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 4845 (hereinafter referred to as "RESPECT") processes personal data of the following categories of data subjects in connection with its economic activity in the field of insurance mediation:

 • RESPECT employees, former RESPECT employees, applicants for employment with RESPECT, members of elected bodies of RESPECT,
 • RESPECT shareholders,
 • RESPECT clients or potential clients of RESPECT, i.e. persons who have concluded or plan to conclude an insurance or investment intermediation contract with RESPECT, or representatives, employees or contact persons of RESPECT clients,
 • insurers who are not clients of RESPECT,
 • victims, i.e. persons who are harmed by an insurance claim and are not RESPECT clients,
 • Damagers, i.e. persons who are or may be liable for the insured event giving rise to the loss and who are not RESPECT clients,
 • RESPECT's business partners and their agents, employees or designated contact persons, i.e. in particular subordinate insurance intermediaries or suppliers of goods or services,
 • persons entering or entering the premises monitored by the RESPECT security camera system.

Personal data is processed by RESPECT as a controller (e.g. in the case of its employees, RESPECT clients or RESPECT suppliers) or as a processor for another data controller (e.g. in the case of processing of personal data of victims or injured parties in connection with the settlement of insurance claims on the basis of a contract for the processing of personal data concluded with the relevant insurance company or insured).

The data protection officer at RESPECT is Ms Mgr. Marie Lorencová, e-mail: osobniudaje@respect.cz, tel. 227 200 153, or in writing to RESPECT, a.s. - Data Protection Officer, Pod Krčským lesem 2016/22, 142 00 Praha 4.

RESPECT does not transfer any personal data it processes as a controller to a third country (i.e. a country outside the European Union) or to any international organisation.

The processing of personal data by RESPECT does not involve decision-making based solely on automated processing, including profiling. However, sub-processes of the processing may be automated.

Data subjects have the following rights in relation to RESPECT:

 • The right to access their personal data (i.e. the right to request information from the Company
  about the processing of their personal data);
 • the right to rectification or completion of their personal data (i.e. the right to request the rectification of inaccurate personal data concerning the data subject concerned or the right to request the completion of incomplete personal data concerning the data subject);
 • the right to erasure - the so-called right to be forgotten (i.e. the right to request the erasure of personal data relating to the data subject concerned if the data are unlawfully processed, if they are no longer necessary or if the data subject has objected to the processing and there are no overriding legitimate grounds for the processing by RESPECT);
 • the right to restrict processing (i.e. the right to request that RESPECT restricts the processing of the personal data of the relevant data subject to storage only if the processing is unlawful, no longer necessary or if the data subject contests the accuracy of the data or if the data subject objects to the processing);
 • the right to object to processing (i.e. the right of a data subject to object, on grounds relating to his or her particular situation, to processing of his or her personal data based on legitimate interest, unless RESPECT can demonstrate legitimate grounds for the processing which override the interests of the data subject or for the establishment, exercise or defence of legal claims).

Data subjects may exercise these rights by using the contact details provided at www.respect.cz or by using the contact details of the Data Protection Officer set out above.

As the processing of personal data is not fully automated, data subjects do not have the right to the portability of their personal data (the so-called right to portability).

If the data subject considers that the processing of his or her personal data by RESPECT is in any way defective, he or she has the right to contact RESPECT's Data Protection Officer or to lodge a complaint with the supervisory authority, which is the Data Protection Authority (details at www.uoou.cz).

Pro zaměstnance, bývalé zaměstnance, uchazeče o zaměstnání u RESPECT či členy volených orgánů RESPEC

Show more Close

Účel a právní základ zpracování

Účelem a právním základem zpracování osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) a členů volených orgánů  RESPECT je zejména plnění zákonných povinností, které společnosti RESPECT plynou ze zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, jakož i z dalších právních předpisů (zejména v oblasti zdravotního pojištění, nemocenského pojištění, sociálního zabezpečení a v oblasti daňové, jakož i v oblasti exekučního či insolvenčního řízení, vedení veřejných rejstříků apod.).

Výjimečně může RESPECT zpracovávat též údaje týkající se členství zaměstnanců v odborových organizacích anebo zdravotní údaje zaměstnanců (související zejména s posuzováním jejich způsobilosti k práci). V těchto případech je účelem zpracování naplnění povinností RESPECT vyplývajících z právních předpisů anebo určení či výkon právních nároků RESPECT. Právním základem zpracování je plnění povinností v oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a sociální ochrany, v oblasti preventivního nebo pracovního lékařství (včetně posouzení pracovní schopnosti zaměstnance) nebo určení, výkon a obhajoba právních nároků zaměstnavatele.

 

Účelem a právním základem zpracování některých osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) a členů volených orgánů RESPECT je též řádné plnění smlouvy uzavřené mezi RESPECT a příslušným zaměstnancem či bývalým zaměstnancem či členem voleného orgánu (např. pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, smlouvy o odměňování, dohody o odpovědnosti, smlouvy o výkonu funkce apod.).

Účelem zpracování osobních údajů zaměstnanců a členů volených orgánů RESPECT, kterým byl svěřen firemní mobilní telefon anebo firemní automobil, je též řádné provozování a správa firemní sítě mobilních telefonů a firemní flotily služebních automobilů (včetně provozování GPS sledovacích systémů ve firemních automobilech). Právním základem zpracování těchto údajů je oprávněný zájem RESPECT na ochraně majetku, na řádné a efektivní správě firemních mobilních telefonů a automobil, jakož i na řádném výkaznictví pro daňové účely (např. vedení knihy jízd).  

Zpracování osobních údajů zaměstnanců pro jiné než shora uvedené účely je prováděno pouze na základě předchozího souhlasu zaměstnance s takovým zpracováním. Takto udělený souhlas je zaměstnanec oprávněn kdykoliv odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním.

Účelem zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání u RESPECT je řádné a efektivní vyhledávání vhodných kandidátů pro obsazení různých pracovních pozic u společnosti RESPECT. Právním základem zpracování těchto údajů je oprávněný zájem RESPECT na vyhledání co nejvhodnějších kandidátů pro konkrétní pracovní pozice.

 

Příjemci osobních údajů

Údaje zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) a členů volených orgánů RESPECT mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných povinností RESPECT následujícím příjemcům: Česká správa sociálního zabezpečení, orgány daňové správy, zdravotní pojišťovny, pojišťovny (při vyřizování nároků ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele), veřejné rejstříky, exekutorské úřady, insolvenční soudy, insolvenční správci, či další orgány veřejné správy ČR (v mezích jejich působnosti).

Zpracováním osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců), uchazečů o zaměstnání i členů volených orgánů RESPECT mohou být pověřeni následující zpracovatelé: dodavatelé databázových či jiných informačních systémů používaných společností RESPECT, poskytovatelé datových úložišť, poskytovatelé archivačních služeb, poskytovatelé telekomunikačních služeb pro RESPECT (zejm. v souvislosti se zajišťováním provozu služebních mobilních telefonů), poskytovatelé služeb spočívajících ve vydávání a správě firemních karet pro čerpání pohonných hmot do služebních automobilů, poskytovatelé služeb spočívajících ve správě a monitorování provozu flotily služebních aut (včetně poskytovatelů GPS zařízení ve služebních vozech) apod.

 

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje zaměstnanců RESPECT (bývalých zaměstnanců) a členů volených orgánů RESPECT jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu k RESPECT a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto pracovněprávních/obchodněprávních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání jsou uchovávány maximálně po dobu šesti měsíců ode dne, kdy byly uchazečem o zaměstnání společnosti RESPECT poskytnuty, pokud není s konkrétním uchazečem o zaměstnání domluveno jinak.

 

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti správce anebo pro splnění smlouvy uzavřené mezi RESPECT a zaměstnancem (bývalým zaměstnancem) či členem voleného orgánu RESPECT, je poskytnutí osobních údajů zákonným, resp. smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, nemůže dojít ke smluvního vztahu mezi subjektem údajů a RESPECT.

V případě uchazečů o zaměstnání u RESPECT nejsou subjekty údajů povinny své osobní údaje poskytnout. Pokud však své osobní údaje neposkytnou, nemohou být v rámci výběrového řízení posouzeni z hlediska vhodnosti pro konkrétní pracovní pozici, o kterou se uchází, a nemůže s nimi být následně sjednána a uzavřena pracovní smlouva, příp. dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti.   

For RESPECT shareholders

Show more Close

Purpose and legal basis of processing

The purpose and legal basis for the processing of RESPECT shareholders' (including former shareholders') personal data is the fulfilment of RESPECT's legal obligations under Act No. 90/2012 Coll. on Business Corporations (in particular in relation to the obligation to maintain a list of shareholders), as well as other legal provisions (in particular in the area of maintaining public registers, including the register of beneficial owners, in the area of business on capital markets, in the area of fulfilling obligations under anti-money laundering legislation, etc.).

Recipients of personal data

RESPECT shareholders' data may be transferred in connection with the performance of RESPECT's legal obligations to the following recipients: public registers or other similar registers, the maintenance of which is prescribed by law, other shareholders in connection with their right to a copy of the list of shareholders, the Central Securities Depository in connection with the management of a book-entry issue of shares, auditors or legal or tax advisors, courts or other public authorities of the Czech Republic (in the exercise of their powers).

The following processors may be entrusted with the processing of personal data of RESPECT shareholders (including potential clients or their representatives): suppliers of database or other information systems used by RESPECT, data storage providers, providers of archiving services.

Storage period of personal data

Personal data of RESPECT shareholders (including former shareholders) will be processed for the duration of the company. Personal data embodied in documents for which longer archiving periods are prescribed by specific legal regulations shall be retained for the longer archiving period so prescribed.

Requirement to provide personal data

To the extent that the processing of shareholders' personal data is necessary for the fulfilment of RESPECT's legal obligations, the provision of personal data is mandatory.

Pro klienty nebo potencionální klienty RESPECT (a jejich zástupce, zaměstnance či kontaktní osoby)

Show more Close

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů klientů RESPECT (včetně potencionálních klientů) či zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob klientů RESPECT je řádné projednání, uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi RESPECT a příslušným klientem.

Účelem zpracování osobních údajů klientů RESPECT (včetně potencionálních klientů) či zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob klientů RESPECT může být též řádná příprava, projednání, uzavření, plnění a vymáhání (včetně likvidace případných pojistných událostí) smlouvy uzavřené mezi klientem RESPECT a pojišťovnou za přispění RESPECT jako pojišťovacího nebo investičního zprostředkovatele. V těchto případech může RESPECT zpracovávat osobní údaje z části jako správce (v tomto případě je právním základem zpracování oprávněný zájem RESPECT na řádném výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele), z části jako zpracovatel (např. jako zpracovatel pojišťovny).

V případech, kdy to je nezbytně nutné (např. v případě sjednávání smlouvy o životním pojištění) může RESPECT v souvislosti s výše uvedenými účely zpracovávat též údaje o zdravotním stavu klienta.

 

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje klientů RESPECT (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob), které RESPECT zpracovává jako správce, mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností RESPECT následujícím příjemcům: pojišťovny, auditoři či právní nebo daňoví poradci, státní orgány (Česká národní banka, soudy, apod.)

Zpracováním osobních údajů klientů (včetně potencionálních klientů) či jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob mohou být pověřeni následující zpracovatelé: dodavatelé databázových či jiných informačních systémů používaných společností RESPECT, poskytovatelé datových úložišť, poskytovatelé archivačních služeb, podřízení pojišťovací zprostředkovatelé či vázaní zástupci spolupracující se společností RESPECT.

 

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje klientů RESPECT (bývalých klientů) či jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu příslušného klienta k RESPECT a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto smluvních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Osobní údaje potencionálních klientů (či jejich zástupců) jsou uchovávány po dobu přípravy a vyjednávání podmínek eventuální smlouvy mezi RESPECT a takovým potencionálním klientem. Pokud k uzavření smlouvy nedojde, osobní údaje nejsou dále uchovávány. 

 

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro přípravu, uzavření a plnění (příp. vymáhání) smlouvy mezi RESPECT a klientem (bývalým klientem) RESPECT je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, nemůže dojít ke vzniku smluvního vztahu mezi klientem a RESPECT.

For insureds, victims and pests who are not RESPECT clients themselves

Show more Close

Purpose and legal basis of processing

The purpose and legal basis of the processing of personal data of insured, injured or damaged persons who are not themselves clients of RESPECT is the proper performance of RESPECT's activities as an insurance intermediary or independent claims adjuster (in particular, the proper performance of preparatory work aimed at concluding insurance contracts for RESPECT clients, assistance in the administration of insurance and the settlement of claims of RESPECT clients under insurance contracts or the performance of activities of an independent claims adjuster).

Where personal data is not obtained directly from data subjects, it is obtained from insureds who are clients of RESPECT or from insurance companies.

In these cases, RESPECT may process personal data partly as a controller (in which case the legal basis for the processing is RESPECT's legitimate interest in the proper performance of its activities as an insurance intermediary) and partly as a processor (e.g. as a processor of an insurance company where RESPECT acts as an insurance agent or independent claims adjuster).

In cases where this is strictly necessary (e.g. in the case of the settlement of an insurance claim consisting of damage to health), RESPECT (as a processor of an insurance company or as a processor of an insured who is a client of RESPECT) may also process data on the health status of data subjects in connection with the above purposes.

Recipients of personal data

Personal data of insured, injured or damaged persons who are not clients of RESPECT and which RESPECT processes as a controller may only be transferred to insurance companies or public authorities of the Czech Republic (within the scope of their competence).

The following processors may be entrusted with the processing (or further processing) of personal data of insured, injured or pest persons who are not clients of RESPECT: suppliers of database or other information systems used by RESPECT, data storage providers, providers of archiving services, subordinate insurance intermediaries cooperating with RESPECT.

Storage period of personal data

The personal data of insured, injured or damaged persons who are not clients of RESPECT may be processed for the duration of the insurance contract to which they relate or for the period until the settlement of the relevant insurance claim to which they relate and for as long as any rights arising from or related to the relevant insurance contract (the insurance claim being settled) may be exercised.

Requirement to provide personal data

The processing of personal data of insured, injured or damaged persons who are not clients of RESPECT is not a legal or contractual requirement. However, without the processing of such data, RESPECT cannot fully provide all services forming part of the activities of an insurance intermediary and/or independent claims adjuster.

For RESPECT business partners (and their representatives, employees or contact persons)

Show more Close

Purpose and legal basis of processing

The purpose of processing personal data of RESPECT business partners (their representatives, employees or contact persons) is the proper negotiation, conclusion and performance of the contract concluded between RESPECT and the respective business partner.

Recipients of personal data

The data of RESPECT business partners (or their representatives, employees or contact persons) may be transferred in connection with the performance of RESPECT's legal or contractual obligations to the following recipients: the Czech National Bank (e.g. in the case of subordinate insurance intermediaries) insurance companies, auditors and tax or legal advisors

The following processors may be entrusted with the processing of personal data of business partners (or their representatives, employees or contact persons): suppliers of database or other information systems used by RESPECT, data storage providers, providers of archiving services, subordinate insurance intermediaries cooperating with RESPECT.

Storage period of personal data

Personal data of RESPECT business partners (or their representatives, employees or contact persons) are processed for the duration of the contractual relationship between RESPECT and the respective business partner and for as long as any rights arising from or related to such contractual relationship may be exercised. Personal data embodied in documents for which longer archiving periods are prescribed by specific legal regulations shall be retained for the longer archiving period so prescribed.

Requirement to provide personal data

To the extent that the processing of personal data is necessary for the preparation, conclusion and performance (or enforcement) of a contract between RESPECT and a business partner, the provision of personal data is a contractual requirement. Failure to provide personal data may result in the impossibility of establishing a contractual relationship between the relevant business partner and RESPECT.

For persons entering or entering premises monitored by a security camera system

Show more Close

Purpose and legal basis of processing

The purpose of the processing of personal data is to protect the safety and health of persons and to protect the property of RESPECT
and other persons. Only selected publicly accessible areas are monitored by cameras, which are visibly marked with an information sign on the site itself.

The legal basis for the processing is RESPECT's legitimate interest in the protection of property, safety and health within the administrative buildings it operates.

Recipients of personal data

The data of persons monitored by the CCTV system may be passed on to the following recipients: the operator or administrator of the CCTV system, the police of the Czech Republic or other public authorities of the Czech Republic (in the exercise of their powers), or insurance companies in connection with the settlement of insurance claims.

Storage period of personal data

Camera recordings are kept for a maximum of 14 days after the recording was made.

Privacy and cookie settings 🍪

The website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic.

 

By selecting below you agree to our privacy and cookie policy. You can change your settings at any time.