Information for shareholders

Show more Close

RESPECT, a.s., is an independent intermediary under the Insurance and Reinsurance Distribution Act.

Show more Close

RESPECT has a professional indemnity of CZK 1 billion for 2023.

Informace sdělované podle zákona 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění

Show more Close

Pojišťovací zprostředkovatel tímto dle ust. § 88 ZDP informuje klienta o následujících skutečnostech:

1.    Pojišťovací zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou jako samostatný zprostředkovatel. Zápis zprostředkovatele v registru lze ověřit u České národní banky na internetové adrese www.cnb.cz/cnb/jerrs nebo telefonicky na čísle +420 224 411 111. 

2.    Seznam pojišťoven, pro které je ke dni uzavření pojistné smlouvy pojišťovací zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění, je dostupný na webových stránkách pojišťovacího zprostředkovatele www.respect.cz/cs/nasi-partneri-149 .

3.    Pojišťovací zprostředkovatel nemá jakýkoliv přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny převyšující 10 %.

4.    Žádná pojišťovna ani osoba ovládající nějakou pojišťovnu nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele, který by převyšoval 10 %.

5.    Není-li v konkrétním případě mezi klientem a pojišťovacím zprostředkovatelem výslovně dohodnuto jinak, je pojišťovací zprostředkovatel odměňován pojišťovnou formou provize stanovenou procentem z pojistného příslušné pojistné smlouvy.

Klient a ostatní dotčené osoby mohou podat stížnost na činnost pojišťovacího zprostředkovatele u:
•    vedení společnosti RESPECT, a.s. telefonicky na čísle +420 227 200 112, písemně na adresu sídla nebo e-mailem na adresu reklamace@respect.czreklamační řád RESPECT ;
•    České národní banky tel. +420 224 411 111; e-mail: info@cnb.czpodatelna@cnb.cz;
•    příslušné pojišťovny;
•    příslušné penzijní společnosti;
•    a/nebo jsou oprávněni podat na pojišťovacího zprostředkovatele žalobu u příslušného soudu.

Pokud klient příslušnou smlouvu uzavřel jako spotřebitel (tedy mimo rámec podnikatelské činnosti), má právo pro mimosoudní řešení sporu využít nezávislý subjekt, kterým je pro řešení sporů v souvislosti s/se: 

•    životním pojištěním Finanční arbitr ČR - www.finarbitr.cz/cs ;
•    doplňkovým penzijním spořením nebo penzijním připojištěním se státním příspěvkem Finanční arbitr ČR - www.finarbitr.cz/cs ;
•    neživotním pojištěním Česká obchodní inspekce - www.coi.cz/informace-o-adr/ a Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven - www.ombudsmancap.cz/reseni-sporu/informace-o-adr .

V případě, že klient jako spotřebitel uzavřel pojistnou smlouvu online (prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku), má možnost pro řešení sporu, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, využít „platformu pro řešení spotřebitelských sporů online“
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Mandatory disclosures

RESPECT, a.s.
Pod Krčským lesem 2016/22

Prague 4, 142 00
ID: 25146351
VAT: CZ25146351
e-mail: respect@respect.cz
T: +420 227 200 111
Extract from the Commercial Register

Broking Solutions, a.s.
Kolovratská 2/111
Prague 10, 100 00
ID: 25687701 VAT: CZ25687701
e-mail: office@bsas.cz
T: +420 224 951 405
Extract from the Commercial Register

Privacy and cookie settings 🍪

The website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic.

 

By selecting below you agree to our privacy and cookie policy. You can change your settings at any time.