RESPECT, a.s.
Pod Krčským lesem 2016/22
Praha 4, 142 00
IČ: 25146351
DIČ: CZ25146351
e-mail: respect@respect.cz
T: +420 227 200 111
Výpis z obchodního rejstříku

RESPECT SK, s.r.o.
Valova 427/38
Piešťany, 921 01
IČ: 36727105
e-mail: respect@respect-slovakia.sk
T: +421 033 7741 847
Výpis z obchodného registra

RESPECT Slovakia, s.r.o.
Valova 427/38
Piešťany, 921 01
IČ: 34107061
e-mail: respect@respect-slovakia.sk
T: +421 033 7741 847
Výpis z obchodného registra

Broking Solutions, a.s.
Kolovratská 2/111
Praha 10, 100 00
IČ: 25687701 DIČ: CZ25687701
e-mail: office@bsas.cz
T: + 420 224 951 405
Výpis z obchodního rejstříku

Výše uvedené obchodní společnosti tvoří koncern, s výjimkou RESPECT Slovakia, s.r.o.

Zprávy

Certifikáty

RESPECT, a.s., je samostatným zprostředkovatelem podle zákona o distribuci pojištění a zajištění.

RESPECT má pro rok 2022 sjednanou profesní odpovědnost za škody ve výši 1 mld. Kč.

RESPECT má certifikát kvality ISO 9001:2016

RESPECT získal ocenění Pojišťovací makléř roku 2014, 2015, 2017, 2018, 2019/2020 a 2021.

Informace sdělované podle zákona 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění

Pojišťovací zprostředkovatel tímto dle ust. § 88 ZDP informuje klienta o následujících skutečnostech:

1. Pojišťovací zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou jako samostatný zprostředkovatel. Zápis v registru lze ověřit dle seznamů zveřejňovaných Českou národní bankou, ve Finančním zpravodaji nebo na internetové adrese http://www.cnb.cz.

2. Seznam pojišťoven, pro které je ke dni uzavření této smlouvy pojišťovací zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění, je  dostupný na webových stránkách pojišťovacího  zprostředkovatele www.respect.cz.

3. Pojišťovací zprostředkovatel nemá jakýkoliv přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny převyšující 10 %.

4. Žádná pojišťovna ani osoba ovládající nějakou pojišťovnu nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele, který by převyšoval 10 %.

Klient a ostatní dotčené osoby mohou podat stížnost na činnost pojišťovacího zprostředkovatele u:

  • vedení společnosti RESPECT, a.s. telefonicky na čísle +420 227 200 112, písemně na adresu sídla nebo e-mailem na adresu reklamace@respect.cz; reklamační řád RESPECT
  • České národní banky tel. +420 224 411 111; e-mail: info@cnb.cz; podatelna@cnb.cz;
  • finančního arbitra (www.finarbitr.cz) v případě životního pojištění
  • příslušné pojišťovny;
  • a/nebo jsou oprávněni podat na pojišťovacího zprostředkovatele žalobu u příslušného soudu.

Pokud klient pojistnou smlouvu uzavřel jako spotřebitel (tedy mimo rámec podnikatelské činnosti), má právo pro mimosoudní řešení sporu využít nezávislý subjekt, kterým je pro řešení sporů: 

V případě, že klient jako spotřebitel uzavřel pojistnou smlouvu online (prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku), má možnost pro řešení sporu, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, využít „platformu pro řešení spotřebitelských sporů online“ https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 

 

Informace pro akcionáře

 

SFDR

SFDR - odpovědné investování