Důraz na řešení kreditního rizika silně nabývá na svém významu. Naše specializované kreditní oddělení proto analyzuje a kontinuálně monitoruje možné dopady na pojištění pohledávek. V prvé řadě se dá obecně na trhu předpokládat určité ponižování limitů, jak na konkrétní odběratele, tak i teritoriálně (již probíhá v Itálii či Španělsku). Jeden z pojistitelů započal relativně plošně limity ponižovat i v jiných teritoriích. Tři pojišťovny přistoupily k prodloužení lhůt pro ohlášení nezaplacených pohledávek v rozmezí 30 až 60 dnů, o konkrétních dopadech těchto opatření jsme vás individuálně už informovali.

Vznesli jsme dále velké množství plošných i individuálních dotazů na pojišťovny, s jejichž výsledky proaktivně seznamujeme naše pohledávkové klienty. Podstatná je v rámci textací pojistných smluv rovina tzv. vyšší moci a dále výluky na přímé či nepřímé dopady vládních a administrativních zásahů. V této souvislosti se nám podařilo obstarat cenná vyjádření tří pojistitelů a významně tak ochránit zájmy našich klientů, kdy se obsah těchto výluk významně omezil.

Zatím zcela jednoznačně zaznělo, že každá pojistná událost bude pojišťovnou řešena individuálně ve vazbě na konkrétní důvody neplacení odběratele s akcentem na chování řádného hospodáře.

  • Proto doporučujeme u vašich odběratelů zabezpečit maximálně průkaznost pohledávky (ideálně formou písemných alespoň rámcových smluv), omezit dodávky odběratelům, kteří jsou již nyní po splatnosti nad 30 až 60 dnů (dle zvyklostí trhu), a to bez ohledu na to, zda je lhůta pro ohlášení nezaplacených pohledávek např. 90 dnů nebo delší.
  • Jednoznačně doporučujeme klientům s pojišťovnami maximálně komunikovat ohledně jakýchkoliv nejasností u konkrétních odběratelů. Připomínáme riziko splátkových kalendářů, které je obecně vhodné nechat odsouhlasit i pojistitele. Řada dodavatelů na trhu např. nyní přistupuje k tomu, že nezvyšuje již aktuální salda u jednotlivých odběratelů. Tj. pokud chce někdo nové zboží, musí minimálně uhradit ve stejné výši aktuální dluh. Dále považujeme za vhodné s odběrateli podepisovat uznání dluhu, pokud jsou v prodlení s úhradou svých pohledávek nad 30 dnů.

Jakmile budeme mít další informace z pojistného trhu, budeme vás opět informovat.