Co je odpovědnost za újmu

Povinností nahradit újmu se podle okolností rozumí povinnost nahradit nemajetkovou újmu nebo/i majetkovou újmu (škodu). Škoda představuje jakoukoli ztrátu na majetku, tedy i ušlý zisk.

Pro koho je určeno?

Pojištění odpovědnosti za újmu dnes patří k základní pojistné ochraně každé společnosti. Otázkou není, zda tento typ pojištění sjednat, ale v jakém rozsahu, a to s ohledem na charakter provozovaných činností a pro jaké teritorium působnosti.

Pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu

Při své podnikatelské činnosti může pojištěný způsobit újmu třetí osobě na životě, zdraví nebo věci a z těchto škod vyplývající jiné majetkové škody. Případné škody mohou až několikanásobně převyšovat možné škody na vlastním majetku. Pokud by společnost měla financovat náhrady újmy poškozeným jen z vlastních zdrojů, mohlo by to pro ni mít až existenční následky. Pojištění je tedy účinnou ochranou před možnými nároky ze strany třetích osob.

Na co se pojištění odpovědnosti za újmu vztahuje?

Pojistná smlouva se může vztahovat na povinnost nahradit újmu na:

 • zdraví a životě,
 • na věci,
 • na jinou majetkovou újmu vyplývající z újmy na zdraví, životě a věci (tzv. následná finanční škoda),
 • na jinou majetkovou újmu nevyplývající z újmy na zdraví, životě a věci (tzv. čistá finanční škoda).

Příklady škod

 • provozní činnost,
 • odpovědnost z držby nemovitostí,
 • odpovědnost za škody na věcech vnesených a odložených,
 • odpovědnost za škody na pronajatých prostorách,
 • odpovědnost za škody na cizích věcech (nebo zvířatech) užívaných,
 • odpovědnost za škody na cizích věcech (nebo zvířatech) převzatých za účelem provedení objednané činnosti,
 • odpovědnost za škody na věcech zaměstnanců,
 • regresy zdravotních pojišťoven,
 • odpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem a stažení výrobků z trhu,
 • odpovědnost za škody na životním prostředí - environmentální rizika.

Specifické druhy odpovědnosti