RESPECT Pojištění majetku

Pojištění majetku je jedním z nejzákladnějších druhů pojištění, jehož cílem je ochránit majetek určený k provozování podnikatelské činnosti před možnými finančními ztrátami vzniklými jeho poškozením nebo zničením.

Pojištění majetku je určeno pro:

 • všechna odvětví podnikatelské činnosti
 • veřejné a státní instituce
 • územní samosprávy
 • obecně prospěšné společnosti
 • drobné podnikatele i soukromé osoby

Pojišťují se:

 • budovy, stavby, haly a ostatní nemovitosti (včetně stavebních součástí a příslušenství staveb)
 • věci movité (zařízení, stroje, elektronika, drobný investiční majetek)
 • věci cizí, v užívání a převzaté (leasing, pronájem, věci převzaté do opravy apod.)
 • zásoby (zboží na skladě, materiál, polotovary, rozpracovaná výroba)
 • nedokončení investice
 • peníze a cennosti (kolky, známky, stravenky apod.)
 • písemnosti a nosiče dat
 • vystavené exponáty a prototypy
 • věci zvláštní umělecké hodnoty
 • náklady na vyklízení a zbourání, zachraňovací náklady
 • věci zaměstnanců

Základní pojištění majetku – lze sjednat v modelu ALL RISK

 • základní rizika – FLEXA – požár, výbuch, úder blesku, pád letadla
 • katastrofická rizika – záplava, povodeň, zemětřesení
 • ostatní živelní nebezpečí – vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromů, stožárů a ostatních předmětů, lavina, pokles a sesuv půdy atd. 
 • odcizení – krádež, loupež
 • vandalismus

Doplňkové pojištění majetku – pojištění přerušení provozu

 • živelní přerušení provozu
 • strojní přerušení provozu
 • elektronické přerušení provozu
 • přerušení provozu z důvodu přerušení dodávek médií (elektřina, plyn, voda)
 • přerušení provozu z důvodu majetkové škody a přerušení provozu u dodavatele
 • přerušení provozu z důvodu majetkové škody a přerušení provozu u odběratele

Sjednáváme také například pojištění pohledávek, neváhejte se obrátit na naše zkušené pojišťovací makléře, rádi vám poskytneme více informací.

Ing. Jan Zoul

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte

Ing. Jan Zoul
Ředitel lokálního obchodu
Telefon: +420 227 200 173
Mobil: +420 605 201 594
jan.zoul@respect.cz