Z ekonomického hlediska aktuálně dochází k raketovému nárůstu cen vstupních komodit, ať již na straně energií, hnojiv, osiv, krmiv, nebo na straně mzdových nákladů. Další oblastí, ve které pravidelně dochází k transformacím, jsou legislativní změny, a to na úrovni národních i evropských norem. V souvislosti s nastavenou evropskou politikou „Green deal“ bude i nadále docházet ke změnám, které budou zemědělství markantním způsobem ovlivňovat. Jedná se například o omezení velikosti plochy pěstovaných monokultur, omezení užívání chemických přípravků a hnojiv nebo změny v oblasti welfare.

Pojištění hospodářských rizik představuje, díky definovanému znění pojistných podmínek a konkurenčnímu prostředí na pojistném trhu, alespoň částečnou jistotu. Pro komplexní a efektivní nastavení pojistného programu je však nutná odborná způsobilost makléře, a to nejen na straně znalosti pojistných podmínek, ale i na straně legislativních norem, zákonů a zemědělského prostředí a souvislostí.

Pojištění majetku

Pojištění majetku je sice jedním ze základních druhů pojištění, které si sjednává každý podnikatelský subjekt, avšak pojištění zemědělských podniků různá specifika, na která je nutno pamatovat. Častým kolizním tématem je pojištění zásob, konkrétně pojištění sena a slámy, a to jak na volném prostranství, tak v uzavřených objektech. Mnoho pojistitelů toto riziko považuje za nepojistitelné, a pokud ho již za pojistitelné považují, sjednají toto pojištění na limit pojistného plnění s nutností doložení vyplněného dotazníku na téma technického vybavení stavby, ostrahy a monitoringu teplot skladování.

Další kritickou oblastí je pojištění stacionárních strojů, zejména bioplynových stanic, které lze v tuto chvíli vnímat takříkajíc jako nepojistitelné technologie. Přičemž provoz právě těchto technologií je pro firmy existenční nutností, a to nejen z pohledu plánovaných zisků, ale také z pohledu rizika předpisů pokut za nedodání el. energie. Nepřetržitý a technologicky náročný provoz těchto zařízení ovšem přináší pro firmy velké riziko vzniku pojistné události nejen v oblasti katastrofických nebezpečí, ale i v rámci strojních rizik. Ruku v ruce se vznikem pojistné události na majetku jde vždy i riziko vzniku škody z přerušení provozu. Pro správnou funkci je nutné pamatovat především na správné nastavení pojistné částky. Nezbytné je započtení tržeb za tzv. zelený bonus a za případný prodej nebo zužitkování odpadního tepla, kam spadá prodej koncovým zákazníkům, ale i případné zužitkování tepla ve vlastních prostorách, např. vytápění v odchovech.

S ohledem na rozsáhlost zemědělských středisek je nedílnou odbornou péčí makléře nutnost realizace rizikových prohlídek z důvodu prověření pojistných částek a definování rizik, která mohou u klientů nastat. Součástí naší práce je s našimi klienty tato rizika diskutovat, doporučit možná řešení k eliminaci těchto rizik a nalézt způsoby, jak je v pojistné smlouvě ujednat.

Pojištění strojů

Samostatnou kapitolou je také pojištění mobilních strojů. Pro zemědělské podnikatele je sice základním výrobním nástrojem půda, ale bez existence a provozuschopnosti strojů nelze dnes efektivně hospodařit. Narůstající cena strojů a cena oprav jednoznačně vede k nutnosti realizace pojištění.

Prvním z předpokladů pro správné fungování pojistné smlouvy je správné nastavení pojistné částky. Pojištění strojů se sjednává vždy na tzv. novou cenu stroje. Vysvětlení termínu nová cena a nastínění průběhu likvidace pojistné události v případě chybně nastavené pojistné částky je jedním ze základních odborných předpokladů makléře stejně jako znalost terminologie strojů, technické vybavenosti a vazeb na další možné příslušenství a zároveň i zahrnutí ceny tohoto příslušenství do pojistné částky hlavního stroje. Součástí odborné znalosti makléře je orientace v systému pojištění allrisk a v nutnosti sjednávání rozšiřujících doložek, které mnohdy svojí přítomností anebo absencí v pojistné smlouvě hrají zásadní roli ve způsobu výpočtu pojistného plnění.

Pojištění plodin

Pojištění plodin představuje hojně využívaný produkt. Klíčovým důvodem, proč tento produkt sjednat, je vliv počasí a klimatických změn, které negativně působí na hospodaření. Příkladem narůstajícího vlivu rizik je letošní rok, kdy dlouhá doba sklizně (způsobená deštivým létem) takříkajíc zapříčinila vznik poškození porostu při krupobití, a tím došlo ke snížení výnosu na plodinách. Nemluvě o poškození plodin tornádem, které, jak doufáme, bylo ojedinělým jevem v našich zeměpisných šířkách. Nelze ovšem považovat nebezpečí, která vznikají v období sklizně, za jediná, která ovlivňují výnos pojištěných plodin. Pro firmy zabývající se pěstováním ovoce je stejně tak důležité riziko jarního mrazu, kdy tato příčina dovede již na začátku vegetace rozhodnout o kladném či záporném výsledku hospodaření.

Pojištění plodin, ale i pojištění hospodářských zvířat je v ČR nárokově dotovaným pojištěním. V praxi se ale často setkáváme s přístupem velkých zemědělských podniků, které toto pojištění sjednávají i s vědomím, že na dotaci na pojištění od státu nedosáhnou. V tento okamžik přichází na scénu odbornost zprostředkovatele, kdy společně s klientem nastaví pojistnou smlouvu tak, aby odpovídala požadavkům klienta po stránce co možná nejkvalitnějšího rozsahu v souladu s optimálním nastavením spoluúčasti a franšízy při zachování adekvátního pojistného.

Současný stav na pojistném trhu poměrně pohotově reaguje na vývoj. Dlouhodobě se spekulovalo na téma vzniku tzv. „Fondu nepojistitelných rizik“, reálně k vzniku tohoto fondu však nikdy nedošlo. Jedním z dlouhodobě nepojistitelných rizik bylo „pojištění sucha“. Aktuálně je toto pojištění pojistitelné a lze je klientům nabízet. Zajímavým specifikem tohoto pojištění je již jeho název, jedná se o tzv. indexové pojištění. Růstová fáze rostliny je rozdělena do třech fází, přičemž srážkový deficit vzniklý v některé z uvedených fází má procentní vliv na výnos pojištěné plodiny. Srážkový deficit je dokládán ze stanice ČHMU, přičemž stanici si klient určí při sjednání pojistné smlouvy. Úkolem makléře v tomto pojištění je jasně definovat postup likvidace, doporučit pojistné částky a případně rozdělit pozemky podle mapových podkladů a přítomnosti meteorologických stanic v katastru.

Novinkou posledních let je také možnost pojištění polehnutí, které je reakcí na čím dál tím častější nepředvídatelné výkyvy počasí, kdy je pro naše klienty velmi těžké zvolit vhodné agrotechnické postupy. Polehání plodin a jejich obtížná nebo znemožněná sklizeň pak není výjimkou. Následné snížení výnosu však nyní dokážeme klientovi kompenzovat právě díky tomuto připojištění.

Pojištění zvířat

Pojištění zvířat dotváří komplexní pojistný program pro pojištění zemědělců. Chov hospodářských zvířat je ovlivňován mnoha nebezpečími, ze kterých je možno alespoň část komerčně pojistit. Mezi základní patří rizika nákazy, přerušení dodávky el. proudu, zásah zvířete el. proudem, živelní události, přehřátí organismu (především u drůbeže), jednotlivé škody na zvířatech (porodní škody, úraz, akutní onemocnění) apod. Reálná rizika, která ovlivňují produkční chovy v ČR, jsou salmonela v chovu drůbeže, ptačí chřipka, africký mor prasat, hromadné nákazy a jednotlivé škody. Pro funkční nastavení pojistné smlouvy je nutno pamatovat na pár zásadních pravidel – nastavení pojistných částek pro jednotlivé růstové kategorie, nastavení počtu zvířat (tento počet musí souhlasit s centrální evidencí v ČMSCH) a identifikace zvířat pro případ pojištění jednotlivých škod. Pro pojištění drůbeže je nutno pamatovat na správné nastavení počtu turnusů odchovu drůbeže. Pochybení v některých z uvedených parametrů má pro klienta za následek uplatnění podpojištění.

Odborná znalost vyžadující funkční nastavení pojistného programu pro zemědělské podniky je základním parametrem pro silné vazby makléře, klienta a pojistitele a je v mnoha případech ze strany klienta odměněna dlouhodobým partnerstvím.