Detail

Pojištění odpovědnosti: průvodce pro podnikatele

Menší firmy a živnostníci si často myslí, že svou činností mohou způsobit škodu za maximálně desítky tisíc. Realita je ale jiná. Když se okolnosti špatně sejdou, škoda se může vyšplhat do statisíců až milionů korun.

 

I s takovými případy se v praxi setkáváme, proto jsme pro vás připravili stručného průvodce pojištěním odpovědnosti. Dozvíte se, které typy tohoto pojištění existují, co kryjí a na co si dát pozor.

 

Co je a co kryje pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti je pojištění, které chrání jednotlivce a firmy před důsledky škod, které způsobí – například zraní druhou osobu nebo poškodí cizí majetek.

 

Pojištění odpovědnosti pokrývá odškodnění pro poškozené (např. náklady na opravu majetku, odškodnění bolesti, nákladů léčení), případně také náklady spojené se soudním řízením. Vždy ale záleží na konkrétních parametrech sjednaného pojištění a okolnostech vzniku škody nebo újmy.

 

Co spadá pod pojištění odpovědnosti

Do kategorie pojištění odpovědnosti spadá hned několik různých druhů pojištění. Na každé z nich se zaměříme podrobněji.

 

1.   Pojištění občanské odpovědnosti

Tento typ pojištění asi znáte pod hovorovým označením „pojistka na blbost“. Vztahuje se na škody, které způsobíte třetí osobě v osobním životě, například v elektru svojí nepozorností shodíte vystavenou televizi nebo při vyjížďce na kole svou vinou zraníte chodce.

 

Pojistka na blbost se v některých případech může vztahovat i na členy společné domácnosti (např. děti, manžel/ka atd.).

 

Pojištění občanské odpovědnosti se naopak nevztahuje na škody, které způsobíte:

 • v souvislosti s výkonem povolání (ať už jste zaměstnanec nebo podnikatel),
 • při řízení auta (ty řeší „povinné ručení“ nebo havarijní pojištění).

 

2.   Pojištění odpovědnosti dle funkce/pozice

2.1 Odpovědnost zaměstnanců

Pokud zaměstnanec způsobí škodu, za kterou podle právních předpisů odpovídá, zaměstnavatel po něm může vyžadovat její náhradu. Maximálně může požadovat částku ve výši 4,5 násobku jeho průměrné hrubé mzdy.

 

Příklad:

Zaměstnanec poškodí výrobní linku za milion korun. Jeho průměrná hrubá mzda je 35 000 Kč. 35 000 × 4,5 = 157 500 Kč. Tuto částku po něm zaměstnavatel požaduje jako náhradu škody.

 

Pokud by zaměstnanec měl sjednané pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, tuto částku neplatí z vlastní kapsy. Požadovanou náhradu může uplatnit z pojistné smlouvy.

 

Pojištění odpovědnosti pro své zaměstnance často sjednávají firmy, platí pojistné a svým zaměstnanců toto pojištění nabízí jako benefit. Pokud o něj máte zájem, kontaktujte nás.

 

 

2.2. Odpovědnost statutárních orgánů a dozorčích orgánů

Lidé v nejvyšších orgánech firem jsou za svá rozhodnutí a jednání vůči firmě plně odpovědní. Jejich pochybením může společnosti vzniknout značná škoda.

 

Na rozdíl od odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli není odpovědnost člena statutárního orgánu omezena limitem a odpovídá tak do plné výše skutečné škody.

 

Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů zpravidla sjednává společnost, v některých případech si toto pojištění mohou sjednat vysocí manažeři individuálně.

 

3.   Pojištění firemní odpovědnosti

3.1 Pojištění odpovědnosti za újmu

Při podnikání mohou firmy nedopatřením způsobit škody třetím stranám, zejména svým zákazníkům.

 

Příklady:

 • Maloobchod: V prodejně je na zemi rozlitá voda, zákazník po ní uklouzne a zlomí si nohu.
 • Firmy, které si pronajímají prostory: Nedopatřením zničíte kanceláře a způsobíte tím škodu pronajímateli.
 • Pohostinství: Máte cukrárnu a špatně skladujete dorty. Zákazník má po požití zdravotní problémy a prokáže se, že jsou způsobené vaším dortem.
 • Lázeňství: Při lázeňské proceduře dojde k poranění klienta. Klient požaduje náhradu nákladů na léčení a bolestné.
 • IT: Programujete pro zákazníka software na míru. Ale uděláte chybu a klient přijde o data nebo dostane pokutu od úřadu.
 • Reklamní agentury: Pro klienta připravujete leták s nabídkou akčního zboží. Uděláte chybu a na letáku jsou špatné informace. Zjistí se to, až když už jsou letáky rozeslané na prodejny. Klient musí nechat letáky znovu vytisknout a rozeslat je, čímž mu vzniknou další náklady.

 

 

Pojištění odpovědnosti za újmu pokrývá:

 • škody způsobeném na cizím majetku,
 • následné finanční škody (tj. nejde přímo o škodu na věci, újmu na životě nebo zdraví, ale o související náklady, např. pronájem náhradních prostor, zapůjčení náhradního stroje, náklady na léčbu apod.),
 • újmy na zdraví a životech třetích osob.

 

Pozor – pojištění firemní odpovědnosti se nevztahuje na škody, které firma způsobí sama sobě (škody vzniklé na vlastním majetku řeší pojištění majetku nebo pojištění vozidel). Záleží vždy na okolnostech příčiny vzniku škody nebo újmy.

 

Mezi typické výluky (tj. události, na které se pojištění odpovědnosti nevztahuje) patří například:

 • škody zaviněné hrubou nedbalostí,
 • smluvní pokuty a penále od obchodních partnerů,
 • teroristické útoky,
 • znečištění azbestem a nebezpečnými látkami,
 • přenos HIV, listerie atd. (dá se do pojištění doplnit),
 • sesedání a sesuv půdy.

 

3.2 Újma způsobená vadným výrobkem

Firmy by se měly pojistit i na škodu nebo újmu způsobenou vadným výrobkem. V takovém případě totiž vzniká škoda třetí osobě (např. škoda na majetku, újma na životě a zdraví a další finanční škody). Výrobci často musí vynaložit dost peněz i například na stažení vadných výrobků, jejich přetřídění a podobně.

 

3.3 Pojištění odpovědnosti silničních dopravců a zasilatelů

V souvislosti s přepravou nákladu hrozí například:

 • poškození či zničení přepravovaného zboží,
 • škody způsobené opožděným doručením
 • nebo chyby v přepravním příkazu.

 

Takové případy řeší pojištění odpovědnosti silničních dopravců a zasilatelů.

 

4.   Pojištění profesní odpovědnosti

Některé profese mají ze zákona povinnost sjednat si profesní pojištění odpovědnosti. Jde zpravidla o odborné profese, při jejichž výkonu může vzniknout škoda či újma.

 

Takové pojištění odpovědnosti musí mít například:

 • lékaři, lékárníci, stomatologové,
 • zadavatel klinické zkoušky,
 • zkoušející a zadavatel klinického hodnocení léčivých přípravků,
 • poskytovatel zdravotních a sociálních služeb,
 • realitní zprostředkovatelé,
 • pojišťovací zprostředkovatelé,
 • advokáti,
 • auditoři, daňoví poradci,
 • notáři,
 • soudní znalci,
 • soudní exekutoři,
 • insolvenční správci,
 • architekti,
 • autorizovaní inženýři,
 • výrobci a distributoři tepla,
 • provozovatelé drážní dopravy,
 • dražebníci,
 • cestovní kanceláře (pojištění proti úpadku).

 

Sjednáváme pojištění pro všechny profese, kterým zákon ukládá uzavřít profesní pojištění odpovědnosti. Ozvěte se nám a nezávazně probereme detaily.

 

4.1 Odpovědnost pro OSVČ

Pojištění si mohou sjednat i další podnikatelé, kterým zákon neukládá mít uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti.

 

Může jít jak o specializované obory činnosti, například poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé účetních služeb, ale i běžné profese jako například zedníci, kadeřníci, automechanici. I drobní podnikatelé mohou způsobit značné škody, které pro ně mohou být i likvidační.

 

Proč si sjednat pojištění odpovědnosti

Pojištění firemní nebo profesní odpovědnosti vás chrání před následky škod, které způsobíte třetím stranám při výkonu své podnikatelské činnosti. Podnikatelé jsou často překvapení, jak velkou škodu mohou způsobit.

 

Příklad:

Společnost ABC vlastní nemovitost, ve které má kanceláře pro své podnikání.

Z důvodu uvolněné dlaždice na chodbě došlo k pádu obchodního partnera, který se velmi vážně zranil.

 

Za bezvadný stav nemovitosti odpovídá podle občanského zákoníku její vlastník, tedy firma ABC. V tomto případě vzniká vlastníkovi nemovitosti povinnost nahradit poškozenému vzniklou újmu na zdraví z důvodu nedostatečné údržby.

 

Poškozenému bylo v době úrazu 26 let, byl ženatý a měl dvě malé děti. Úraz v tak mladém věku byl pro jeho život zcela devastující. Jeho zranění si vyžádalo dlouhodobé léčení, pracovní neschopnost, poškozený se ocitl v invalidním důchodu, byl zcela vyřazen z pracovní činnosti a odkázaný na pomoc své rodiny, o kterou se již nebyl schopen sám postarat.

 

Mezi základní nároky patří:

 • bolestné,
 • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti,
 • náklady spojené s léčením.

 

Dalšími nároky, které poškozený může požadovat je:

 • ztížení společenského uplatnění (trvalé následky),
 • náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (v případě vzniku invalidity),
 • ale i náklady na péči o osobu blízkou, která se o poškozeného stará.

 

Na odškodnění má právo i jeho manželka a děti, o které se do doby před úrazem staral, vyživoval je a byl součástí společných rodinných aktivit.

 

TIP: Vzhledem k tomu, že v tomto případě může výše náhrady škody dosáhnout částky i několika desítek milionů korun, doporučujeme uzavření pojištění odpovědnosti s dostatečným limitem pojistného plnění.

 

Kde si sjednat pojištění odpovědnosti

V RESPECT pojišťujeme firmy a OSVČ už přes 30 let. Zprostředkováváme sjednání:

 • pojištění odpovědnosti za újmu,
 • pojištění odpovědnosti zaměstnanců,
 • pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem,
 • pojištění profesní odpovědnosti,
 • pojištění odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů.

 

Naši specialisté detailně znají podmínky jednotlivých pojišťoven, ví, jaké jsou výluky a umí posoudit, které pojištění je vhodné uzavřít pro váš obor. Doporučí vám nejlepší nabídku a poradí, jak si vhodně nastavit parametry pojištění.

 

Pokud nastane pojistná událost, je vám k dispozici tým našich likvidátorů. Likvidátor s vámi probere veškeré okolnosti vzniku škodu a uplatňovaného nároku. Po celou dobu šetření škody vám bude nápomocen s jejím řešením a zajistí komunikaci s pojistitelem.

 

Pokud vás pojištění odpovědnosti zajímá do větších detailů, ozvěte se nám. Rádi s vámi nezávazně probereme vaši situaci a poradíme.

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.