RESPECT Pojištění zemědělství a potravinářství

Pojištění pro zemědělce

Je určeno pro:

 • všechny společnosti zabývající se zemědělskou prvovýrobou.

Vztahuje se na:

 • Pojištění plodin
  • Pojištění rizika spojené především s nepříznivými projevy počasí - krupobitím, vichřicí, záplavou, povodní, požárem, sesuvem půdy, sesuvem laviny, pádem stromu, pádem letadla, úderem blesku, výbuchem, vyzimováním, jarním mrazem. Přečtěte si článek „Pojištění ovoce, ovocných školek a ovocnářských provozů":
 • Pojištění zvířat
  • Pojištění rizika ohrožující chovaná zvířata s následkem uhynutí, utracení nebo nutné porážky v případě nebezpečných nákaz zvířat, dále ochranu před živelními riziky - požár, výbuch, úder blesku, vichřice, pád pilotovaného letadla, záplavy, sesuvy půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, pád stromu nebo stožáru.
  • Pojištění úrazových a porodních škod.
 • Pojištění majetku

 

Pojištění pro potravináře

Určeno pro:

 • Mlýny
 • Pekárny
 • Cukrárny
 • Čokoládovny
 • Masokombináty
 • Mrazírny
 • Mlékárny
 • Pivovary
 • Výrobce nealkoholických nápojů atd.

Vztahuje se na:

 • Pojištění majetku v ALL RISKS krytí nebo v rozsahu vyjmenovaných nebezpečí pro živelní rizika, odcizení, vandalismus.
 • Pojištění pro stroje, strojní a elektronická zařízení, technologická vybavení a zázemí v ALL RISKS rozsahu.
 • Pojištění přerušení provozu v případě hmotné škody na majetku.
 • Pojištění odpovědnosti za škody z provozních rizik.

Pojištění může krýt i speciální rizika:

 • Pojištění přerušení provozu v důsledku přerušení dodávek médií – elektřina, plyn, voda.
 • Pojištění znehodnocení potravin v důsledku přerušení dodávky elektrické energie a médií nebo z důvodu strojní poruchy na stroji.
 • Pojištění kontaminace zásob, úniku zásob.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku na zdraví a na životě.
 • Doplňkové pojištění finančních škod způsobených smísením vadného výrobku s bezvadným.
 • Pojištění nákladů na stažení vadných výrobků z trhu.
 • Regresy nákladů zdravotních pojišťoven vynaložených na léčení poškozených osob.
 • Regresy nákladů úřadů sociálního zabezpečení na dávky z nemocenského pojištění.
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli.

Zeptejte se nás! Rádi vám poskytneme více informací.

Ing. Jana Matoušková

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte

Ing. Jana Matoušková
Ředitelka divize Agrofood
Tel: +420 227 200 163
Mob: +420 730 529 663
jana.matouskova@respect.cz