RESPECT Pojištění zemědělství a potravinářství

Pojištění pro zemědělce

Je určeno pro:

 • všechny společnosti zabývající se zemědělskou prvovýrobou

Vztahuje se na:

 • pojištění plodin

  • pojištění rizika spojené především s nepříznivými projevy počasí - krupobitím, vichřicí, záplavou, povodní, požárem, sesuvem půdy, sesuvem laviny, pádem stromu, pádem letadla, úderem blesku, výbuchem, vyzimováním, jarním mrazem
 • pojištění zvířat
  • pojištění rizika ohrožující chovaná zvířata s následkem uhynutí, utracení nebo nutné porážky v případě nebezpečných nákaz zvířat, dále ochranu před živelními riziky - požár, výbuch, úder blesku, vichřice, pád pilotovaného letadla, záplavy, sesuvy půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, pád stromu nebo stožáru
  • pojištění úrazových a porodních škod
 • pojištění majetku

Zeptejte se nás. Rádi Vám poskytneme více informací.

Pojištění pro potravináře

Určeno pro:

 • mlýny
 • pekárny
 • cukrárny
 • čokoládovny
 • masokombináty
 • mrazírny
 • mlékárny
 • pivovary
 • výrobce nealkoholických nápojů
 • atd. 

Vztahuje se na:

 • pojištění majetku v ALL RISKS krytí nebo v rozsahu vyjmenovaných nebezpečí pro živelní rizika, odcizení, vandalismus
 • pojištění pro stroje, strojní a elektronická zařízení, technologická vybavení a zázemí v ALL RISKS rozsahu
 • pojištění přerušení provozu v případě hmotné škody na majetku
 • pojištění odpovědnosti za škody z provozních rizik

Pojištění může krýt i speciální rizika:

 • pojištění přerušení provozu v důsledku přerušení dodávek médií – elektřina, plyn, voda
 • pojištění znehodnocení potravin v důsledku přerušení dodávky elektrické energie a médií nebo z důvodu strojní poruchy na stroji
 • pojištění kontaminace zásob, úniku zásob
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku na zdraví a na životě
 • doplňkové pojištění finančních škod způsobených smísením vadného výrobku s bezvadným
 • pojištění nákladů na stažení vadných výrobků z trhu
 • regresy nákladů zdravotních pojišťoven vynaložených na léčení poškozených osob
 • regresy nákladů úřadů sociálního zabezpečení na dávky z nemocenského pojištění
 • pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli

Zeptejte se nás. Rádi Vám poskytneme více informací.

Dana Zelenková

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte

Dana Zelenková
Broking Manager
Tel: +420 227 200 170
Mob: +420 604 231 324
dana.zelenkova@respect.cz