Detail

Zemědělské pojištění: Bezpečnost v čele s odborností a znalostí

Pojištění zemědělských subjektů je v dnešní době nástroj, díky kterému je možné eliminovat negativní dopady rizik na hospodářský výsledek společností zaměřujících se na zemědělskou prvovýrobu. Zejména v posledních letech došlo k nárustu cen vstupních komodit na straně energií, hnojiv, osiv i krmiv. Další oblastí, ve které pravidelně dochází k transformacím a se kterou se zemědělci musí potýkat, jsou neustálé legislativní změny na úrovni národních i evropských norem. V souvislosti s nastavenou evropskou politikou „Green deal“ bude i nadále docházet ke změnám, které budou zemědělství markantním způsobem ovlivňovat. Jedná se například o omezení velikosti plochy pěstovaných monokultur, omezení užívání chemických přípravků, hnojiv nebo změny v oblasti welfare.

Pojištění hospodářských rizik tak představuje alespoň částečnou jistotu. Pro komplexní a efektivní nastavení pojistného programu je však nutná odborná způsobilost makléře, a to nejen na straně znalosti pojistných podmínek, ale i na straně legislativních norem a zákonů a v neposlední řadě je také nutná znalost zemědělského prostředí a souvislostí.

Pojištění majetku

Pojištění majetku je jedním ze základních druhů pojištění, které si sjednává většina podnikatelských subjektů, avšak pojištění zemědělských podniků skýtá různá specifika, na které je nutno z pohledu odborně způsobilého makléře pamatovat. Častým kolizním tématem je pojištění zásob, konkrétně pojištění sena a slámy na volném prostranství i v uzavřených objektech. Mnoho pojistitelů toto riziko považuje za nepojistitelné a pokud ho již za pojistitelné považují, sjednají pojištění na limit pojistného plnění s nutností doložení vyplněného dotazníku na téma technického vybavení stavby, ostrahy a monitoringu teplot skladování.

Další kritickou oblastí je pojištění stacionárních strojů, konkrétně bioplynových stanic, které lze v tuto chvíli vnímat takříkajíc za nepojistitelné technologie. Přičemž provoz právě těchto technologií je pro firmy existenční nutností, a to nejen z pohledu plánovaných zisků, ale také z pohledu rizika předpisů pokut za nedodání el. energie. Nepřetržitý a technologicky náročný provoz těchto zařízení ovšem přináší pro firmy velké riziko vzniku pojistné události v oblasti katastrofických nebezpečí jako jsou výbuch, požár nebo vichřice, a i v rámci strojních rizik. Ruku v ruce se vznikem pojistné události na majetku je vždy i riziko vzniku škody z přerušení provozu. Pro správnou funkci pojištění přerušení provozu je ovšem nutné pamatovat zejména na správné nastavení pojistné částky, se kterým vždy rádi svým klientům pomůžeme.

S ohledem na rozsáhlost zemědělských středisek a kumulaci majetku na jednom místě pojištění je nedílnou odbornou péčí makléře nutnost realizace rizikových prohlídek. Důvodem je prověření pojistných částek a definování rizik, které mohou u klientů nastat. Součástí naší práce je s našimi klienty tato rizika diskutovat, doporučit možná řešení k eliminaci rizik a nalézt způsoby, jak je v pojistné smlouvě ujednat.

Pojištění strojů

Samostatnou kapitolou je pojištění mobilních a stacionárních strojů. Pro zemědělské podnikatele je sice základním výrobním nástrojem půda, ale bez existence a provozuschopnosti strojů nelze dnes efektivně hospodařit. Vysoké nároky na výkon, spotřebu a spolehlivost strojů přináší ovšem i riziko vzniku škody. Narůstající cena strojů a cena oprav pak jednoznačně vede k nutnosti realizace pojištění.

Prvním z předpokladů pro správné fungování pojistné smlouvy je správné nastavení pojistné částky. Pojištění strojů se sjednává vždy na tzv. novou cenu stroje. Vysvětlení termínu nová cena a nastínění průběhu likvidace pojistné události v případě chybně nastavené pojistné částky je jedním ze základních odborných předpokladů makléře. Součástí odborné znalosti makléře je orientace v systému pojištění Allrisk a v nutnosti sjednávání rozšiřujících doložek, které mnohdy svojí přítomností anebo absencí v pojistné smlouvě, hrají zásadní roli ve způsobu výpočtu pojistného plnění. Nedílnou součástí práce makléře je také odbornost likvidátorů, kteří provádí klienty procesem likvidace od A po Z.

Pojištění plodin

Pojištění plodin představuje hojně využívaný produkt. Klíčovým důvodem, proč tento typ pojištění sjednat, je nevyzpytatelný vliv počasí a klimatických změn, které negativně ovlivňují hospodaření. Nejčastěji řešené škody jsou z titulu nebezpečí krupobití a požáru, a to před anebo v průběhu sklizně. Škody vznikající v období sklizně však nejsou jediné, které ovlivňují výnos pojištěných plodin. Zemědělce mohou potrápit i suché nebo mrazivé zimy, urputní hraboši nebo vichřice přicházející při teplotních výkyvech.

Specifická rizika pak platí při pojištění ovocných školek a pojištění ovoce. Pro firmy zabývající se pěstováním ovoce je kromě pokrytí nebezpečí krupobití, důležité zejména pojištění nebezpečí jarního mrazu. Tato příčina dovede již na začátku vegetace rozhodnout o kladném či záporném výsledku hospodaření. Mnozí si pod tímto nebezpečím představí pouze možnost pojištění klasického pěstování jablek a vína, pojistit ovšem lze i takové plodiny jako jsou borůvky či jahody.

Současný stav na pojistném trhu poměrně pohotově reaguje na vývoj v oblasti zemědělství. To se projevuje například na možnosti pojistit dlouhodobě nepojistitelné nebezpečí sucha. Tuto možnost sice nenabízí pojistitelé plošně, ale pokrokem je možnost sjednání alespoň u některých pojišťoven.  Novinkou posledních let je také možnost pojištění polehnutí, které je reakcí na čím dál tím častější nepředvídatelné výkyvy počasí, kdy je pro naše klienty velmi těžké zvolit vhodné agrotechnické postupy. Polehání plodin a jejich obtížná nebo znemožněná sklizeň pak není výjimkou. Následné snížení výnosu však nyní dokážeme klientovi kompenzovat právě díky tomuto připojištění.

Za zcela samozřejmé považujeme při řešení pojistných událostí přítomnost zprostředkovatele nebo odborně způsobilého likvidátora, který zastupuje klienta v jednání s pojišťovnou. Jeho znalost agrotechnické terminologie, vlivu chorob na plodinu a odborný postup jsou velmi důležitými faktory v procesu určení a likvidace škody na pojištěné plodině.

Pojištění zvířat

Pojištění zvířat je jedním z dalších střípků, který dotváří komplexní pojistný program pro pojištění zemědělců. Chov hospodářských zvířat je ovlivňován mnoha nebezpečími, ze kterých je možno alespoň část komerčně pojistit. Především se jedná o rizika nákazy (dle veterinárního zákona), hromadných onemocnění, přerušení dodávky el. proudem, živelné události, přehřátí organismu (především u drůbeže) a jednotlivé škody na zvířatech (porodní škody, úraz, akutní onemocnění). Reálná rizika, která ovlivňují produkční chovy v ČR jsou salmonela v chovu drůbeže, ptačí chřipka, africký mor prasat a další hromadné nákazy.

Pro funkční nastavení pojistné smlouvy je nutno pamatovat na pár zásadních pravidel. Především se jedná o nastavení pojistných částek pro jednotlivé růstové kategorie, nastavení počtu zvířat a identifikace zvířat pro případ uplatnění škod z pojištění jednotlivých škod. Pochybení v některých z uvedených parametrů má pro klienta, ale i pro makléře, za následek uplatnění podpojištění.

Pojištění plodin a pojištění hospodářských zvířat je v ČR nárokově dotovaným pojištěním pro subjekty, které splní základní podmínky. Opodstatněnost sjednávání tohoto typu pojištění však není zapříčiněna samotným faktem poskytování dotace na zemědělské pojištění, ale reálným rizikem. Aktuálně se v praxi setkáváme často s přístupem velkých zemědělských podniků, kdy zemědělské pojištění sjednávají i s vědomím, že na dotaci od státu nárok nemají. V tento okamžik přichází na scénu odbornost zprostředkovatele. Společně s klientem nastaví pojistnou smlouvu tak, aby odpovídala požadavkům klienta po stránce co možná nejkvalitnějšího rozsahu v souladu s optimálním nastavením spoluúčasti a franšízy při zachování adekvátního pojistného dle pojištěných nebezpečí. Odborná znalost vyžadující funkční nastavení pojistného programu pro zemědělské podniky, je základním parametrem pro silné partnerské vazby makléře, klienta a pojistitele.

Naše zkušenosti a odbornost v oblasti zemědělského pojištění jsou zárukou profesionálního přístupu a spolehlivé ochrany podnikání. Pokud hledáte komplexní řešení pro pojištění Vašeho zemědělského podniku, neváhejte nás kontaktovat - rádi Vám pomůžeme zajistit bezpečnost Vašich aktiv.

 

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.