Společnost RESPECT, a.s., IČO: 25146351, se sídlem Praha 4, Pod Krčským lesem 2016/22, PSČ 142 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4845 (dále i jen „RESPECT“) zpracovává v souvislosti se svojí hospodářskou činností v oblasti zprostředkování pojištění osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:

 • zaměstnanci RESPECT, bývalí zaměstnanci RESPECT, uchazeči o zaměstnání u RESPECT, členové volených orgánů RESPECT,
 • akcionáři RESPECT,
 • klienti RESPECT nebo potencionální klienti RESPECT, tj. osoby, které uzavřely nebo plánují uzavřít smlouvu o zprostředkování pojištění nebo investic s RESPECT, příp. zástupci, zaměstnanci či kontaktní osoby klientů RESPECT
 • pojištění, kteří nejsou klienty RESPECT
 • poškození, tj. osoby, které jsou poškozeny pojistnou událostí, a nejsou klienty RESPECT
 • škůdci, tj. osoby, které jsou nebo mohou být odpovědnými za pojistnou událost, z níž vznikla škoda, a nejsou klienty RESPECT
 • obchodní partneři RESPECT a jejich zástupci, zaměstnanci či jimi určené kontaktní osoby, tj. zejména podřízení pojišťovací zprostředkovatelé nebo dodavatelé zboží či služeb.
 • osoby vstupující či vjíždějící do prostor monitorovaných bezpečnostním kamerovým systémem RESPECT.

Osobní údaje zpracovává RESPECT jako správce (např. v případě svých zaměstnanců, klientů RESPECT či dodavatelů RESPECT), nebo jako zpracovatel pro jiného správce osobních údajů (např. v případě zpracování osobních údajů poškozených či škůdců v souvislosti s likvidací pojistných událostí na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené s příslušnou pojišťovnou či pojištěným).

Podrobnější informace pro jednotlivé skupiny subjektů údajů je uvedena zde.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů u společnosti RESPECT je paní Mgr. Marie Lorencová, e-mail: osobniudaje@respect.cz, tel. 227 200 153, nebo písemně na adrese RESPECT, a.s. – pověřenec pro ochranu osobních údajů, Pod Krčským lesem 2016/22, 142 00 Praha 4.

RESPECT nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci.

Při zpracování osobních údajů ze strany RESPECT nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování však mohou probíhat automatizovaně.

Subjekty údajů mají vůči RESPECT následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo žádat Společnost o informaci
  o zpracování svých osobních údajů)
 • právo na opravu či doplnění svých osobních údajů (tj. právo žádat o provedení opravy nepřesného osobního údaje, který se týká příslušného subjektu údajů, nebo právo žádat o doplnění neúplných osobních údajů, které se subjektu údajů týkají)
 • právo na výmaz - tzv. právo být zapomenut (tj. právo žádat o výmaz osobních údajů, které se týkají příslušného subjektu údajů, pokud jsou údaje zpracovávány protiprávně, pokud již nejsou potřebné nebo pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a neexistují převažující oprávněného důvody společnosti RESPECT pro zpracování)
 • právo na omezení zpracování (tj. právo žádat, aby RESPECT omezil zpracování osobních údajů příslušného subjektu údajů pouze na jejich uložení, pokud zpracování je protiprávní, není již potřebné nebo pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů nebo pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování)
 • právo vznést námitku proti zpracování (tj. právo subjektu údajů vnést z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování svých osobních údajů založenému na oprávněném zájmu, pokud RESPECT neprokáže oprávněné důvody pro zpracování převažující nad zájmem subjektu údajů nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků)

Tato práva mohou subjekty údajů uplatnit prostřednictvím kontaktní údajů uvedených na www.respect.cz nebo prostřednictvím shora uvedených kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jelikož zpracování osobních údajů není zcela automatizované, nevzniká subjektům údajů právo na přenositelnost osobních údajů (tzv. právo na portabilitu).

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů ze strany RESPECT je jakkoliv závadné, má právo obrátit se na pověřence pro ochranu osobních údajů RESPECT nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (podrobnosti na www.uoou.cz).