Hlavní výhody a přednosti pojištění:

 • Pojištěný nemusí podstupovat zdravotní prohlídku ani vyplňovat zdravotní dotazník - platí do 31.1.2016 (po tomto datu bude nutné dodat zdravotní dotazník)
 • Automaticky pojištěny i zdravotní problémy, které vznikly před počátkem pojištění (s výjimkou výluk), v případě pojistné události nebude zkoumáno, zda pojistná událost souvisí se zdravotním stavem před počátkem pojištění
 • Mnoho standardních výluk je odstraněno
 • U nových zaměstnanců se do 60 dnů od nástupu do zaměstnání nezkoumá zdravotní stav, později již ano
 • Nadstandardní pojistné částky a výjimečná cena
 • Možnost vinkulace plnění pro krytí úvěru
 • Jednoduchý vstup do pojištění

Nabízené pojistné krytí ve dvou variantách:

Varianta JISTOTA:

 • pro všechny zaměstnance skupiny AGROFERT se vstupním věkem do 65 let věku

 

Pojistná ochrana

pro osoby se vstupním věkem do 65 let, pojištění max. do 70 let věku

pojistná částka

Smrt z jakékoli příčiny

1 600 000 Kč

Smrt úrazem

500 000 Kč

Trvalé následky úrazu s progresivním plněním - maximální pojistné plnění

500 000 Kč
2 500 000 Kč

Hospitalizace následkem úrazu

200 Kč

Měsíční pojistné

200 Kč

Varianta EXKLUZIV

 • určena všem manažerům a nemanuálně pracujícím zaměstnancům

 

Pojistná ochrana

Pojistná částka

pro osoby
do 65 let

pro osoby
65 – 70 let

pro osoby
nad 70 let

Smrt z jakékoli příčiny

4 000 000 Kč

4 000 000 Kč

 

Smrt úrazem

500 000 Kč

500 000 Kč

4 000 000 Kč

Trvalé následky úrazu s progresivním plněním
Maximální pojistné plnění

4 000 000 Kč
20 000 000 Kč

4 000 000 Kč
20 000 000 Kč

4 000 000 Kč
20 000 000 Kč

Závažná onemocnění

1 500 000 Kč

100 000 Kč

 

Trvalá plná invalidita nemocí i úrazem

1 500 000 Kč

 

 

Trvalá plná invalidita následkem úrazu

 

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

Hospitalizace následkem úrazu

1 000 Kč

1 000 Kč

1 000 Kč

Měsíční pojistné

1 023 Kč

Rozsah pojištění jednotlivých rizik
Smrt z jakékoli příčiny
V případě smrti pojištěné osoby bude vyplaceno pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky pro toto riziko, a to obmyšlené osobě (osoba určená pojištěným). V případě nestanovení obmyšlené osoby pojištěným bude pojistné plnění vyplaceno v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.
Smrt úrazem
V případě smrti pojištěné osoby následkem úrazu bude vyplaceno pojistné plnění ve výši součtu pojistné částky za smrt úrazem a smrt z jakýchkoli příčin, a to obmyšlené osobě. V případě nestanovení obmyšlené osoby pojištěným bude pojistné plnění vyplaceno v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.
Trvalá invalidita následkem úrazu s progresivním plněním (trvalé následky úrazu s progresivním plněním)
V případě trvalé invalidity následkem úrazu nejdéle do 365 dnů od vzniku úrazu je pojištěnému vyplaceno příslušné procento pojistné částky, které odpovídá následkům trvalého poškození dle Oceňovací tabulky. U vyšších stupňů trvalých následků se plnění násobí až do 5ti násobku.
Závažná onemocnění
V případě stanovení některé z definovaných diagnóz (rakovina, infarkt, myokardu, ischemická choroba srdeční vyžadující operativní zákrok, cévní mozková příhoda, selhání ledvin, transplantace životně důležitých orgánů, úplná, trvalá a nenávratná ztráta zraku obou očí v důsledku nemoci, ochrnutí/paraplegie, koma, závažné popáleniny) anebo v případě operace z důvodu definovaných onemocnění je vyplacena sjednaná pojistná částka.
Trvalá plná invalidita nemocí a úrazem
Pojistnou událostí je úplná trvalá invalidita následkem úrazu nebo nemoci, která nastala v době trvání pojištění a přetrvává 12 následujících měsíců od data úrazu, který ji způsobil, anebo od data stanovení diagnózy nemoci, která ji způsobila, a je na konci tohoto období konečná a trvalá. Pojistné plnění bude vyplaceno v 60měsíčních splátkách, jejichž součet bude odpovídat pojistné částce sjednané ve smlouvě. První splátka je splatná za 12 měsíců po vzniku úplné trvalé invalidity.
Hospitalizace následkem úrazu
V případě hospitalizace následkem úrazu vyplatí pojistitel pojistné plnění za každý den ve sjednané výši od 1. dne hospitalizace, pokud délka hospitalizace přesáhla 24 hodin a pojištěný je hospitalizován z důvodu úrazu vzniklého poprvé po uzavření tohoto pojištění a je v odborné péči lékaře.

Odstraněné výluky z pojištění:
V případě smrti nebo invalidity následkem úrazu bude plněno i v případě, že byl úraz způsoben:

 • řízením motocyklu s obsahem vyšším než 125 ccm
 • sebevraždou nebo pokusem o ni
 • letem pojištěného jako pilota nebo posádky soukromým, vojenským či jakýmkoli jiným leteckým prostředkem
 • letem pojištěného jako cestujícího jakýmkoli leteckým prostředkem
 • při účasti na výcviku a při provozu ultralehkých letadel, kluzáků, křídel závěsného létání a padáků, či jakéhokoli leteckého prostředku, bunde jumping, canyoning
 • při účasti v celostátních nebo mezinárodních sportovních soutěžích

Způsob sjednání pojištění a jeho platnost
Zájemce o pojištění vyplní přihlášku ZDE, kterou doručí na personální oddělení.
Dokladem o sjednání pojištění je přihláška potvrzená personálním oddělením, každý zaměstnanec současně obdrží detailní informace o pojištění.
Na základě přihlášky je zaměstnanec zařazen do skupinového pojištění.
Pojistné si hradí každý zaměstnanec sám, měsíčně je mu sráženo z čisté mzdy.
Pojištění zaniká v případě ukončení pracovního poměru, a to na konci daného měsíce.
Výstup z pojištění je možný měsíčně kdykoli.

Určení obmyšlené osoby
Obmyšlená osoba má nárok na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.
Dle zákona je to manžel/manželka, děti, popř. rodiče. Jakoukoli jinou osobu může pojištěný zvolit vyplněním formuláře ZDE a jeho originál zaslat na níže uvedený kontakt.

Kontakt pro případné dotazy:
Miloslav Mádle, ředitel divize RESPECT LIFE, společnost RESPECT, a.s.
Mobil: +420 603 276 035, email: miloslav.madle@respect.cz

Přílohy:
Přihláška
Formulář na určení obmyšlené osoby
Pojistné podmínky
Odchylky od pojistných podmínek