• skupinové životní a úrazové pojištění bylo rozšířeno pro rodinné příslušníky zaměstnanců či osob spolupracujících na základě smlouvy o výkonu funkce
 • jedná se zcela výjimečné pojistné krytí, nadstandardní pojistný rozsah, výhodné pojistné a exkluzivní podmínky (mnoho výluk odstraněno)

Rodinným příslušníkem se rozumí: manžel/manželka; registrovaný partner/partnerka; vlastní děti

Základní popis pojištění:

Jedná se o unikátní rizikové životní, které zahrnuje kromě pojištění pro případ jakékoli smrti další rizika, a to pojištění pro případ smrti následkem úrazu, pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu s progresivním plněním a pojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu. Pojištění je pro osoby do 70 let věku. Platnost pojištění je pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance a platnosti smlouvy o výkonu funkce osob v koncernu Agrofert

Hlavní výhody a přednosti tohoto pojištění:

 • Pojištěný nemusí podstupovat zdravotní prohlídku ani vyplňovat zdravotní dotazník, pouze vyplní jednoduchý formulář Prohlášení o aktuálním zdravotním stavu
 • Mnoho standardních výluk je odstraněno
 • Velmi příznivé pojistné
 • I v případě nepříznivého zdravotního stavu lze sjednat pojištění v úrazové variantě

Pojistné částky a pojistné

 

1.varianta – dospělí rodinní příslušníci vyhovující podmínkám v prohlášení o zdravotním stavu

Rozsah pojištění

Pojistná částka

Smrt z jakékoli příčiny

800.000 Kč

Smrt úrazem

250.000 Kč

Trvalá invalidita následkem úrazu s progresivním plněním (trvalé následky úrazu)

 • maximální pojistné plnění

250.000 Kč

 

1.250.000 Kč

Hospitalizace následkem úrazu

100 Kč/den

Roční pojistné pro 1 osobu činí 1.200 Kč

2.varianta – děti do 26ti let a dospělí rodinní příslušníci nevyhovující podmínkám v prohlášení o zdravotním stavu

Rozsah pojištění

Pojistná částka

Smrt úrazem

250.000 Kč

Trvalá invalidita následkem úrazu s progresivním plněním (trvalé následky úrazu)

 • maximální pojistné plnění

250.000 Kč

 

1.250.000 Kč

Hospitalizace následkem úrazu

50 Kč/den

Roční pojistné za osobu a rok činí 600 Kč.

Pojistné za rodinného příslušníka hradí sám zaměstnanec, resp. pojistné je strženo z jeho čisté mzdy ve výši 100 Kč, popř. 50 Kč měsíčně (dle sjednané varianty).

Rozsah pojištění jednotlivých rizik

Smrt z jakékoli příčiny – V případě smrti pojištěné osoby vyplatí pojistitel pojistné plnění obmyšlené osobě (osoba uvedená pojištěným). V případě, že obmyšlená osoba nebyla stanovena, pojistné plnění bude vyplaceno v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.

Smrt úrazem – V případě smrti úrazem pojištěné osoby vyplatí pojistitel pojistné plnění obmyšlené osobě (osoba uvedená pojištěným). V případě, že obmyšlená osoba nebyla stanovena, pojistné plnění bude vyplaceno v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.

V případě smrti úrazem se sčítá pojistné plnění ze smrti úrazem a smrti z jakékoli příčiny.

Trvalá invalidita následkem úrazu s progresivním plněním (trvalé následky úrazu) – Dojde-li k pojistné události kryté tímto pojištěním, pojišťovna vyplatí příslušné procento pojistné částky, které odpovídá trvalým následkům úrazu dle Oceňovací tabulky trvalé invalidity za předpokladu, že trvalá invalidita nastane do 365 dnů po datu úrazu, který ji zapříčinil. U vyššího stupně trvalých následků úrazu se pojistná částka násobí až do 5 násobku pojistné částky.

Hospitalizace následkem úrazu – Pojistitel vyplatí pojistné plnění pro případ hospitalizace uvedené v pojistné smlouvě za každý den od 1.dne hospitalizace až do 365.dne za předpokladu, že je pojištěný hospitalizován z důvodu úrazu vzniklého poprvé po uzavření tohoto pojištění a je v odborné péči lékaře a délka hospitalizace musí přesáhnout 24 hodin.

Odstraněné výluky z pojištění:

V případě smrti nebo invalidity následkem úrazu bude plněno i v případě, že byl úraz způsoben:

 • řízením motocyklu s obsahem vyšším než 125 ccm
 • sebevraždou nebo pokusem o ni
 • letem pojištěného jako pilota nebo posádky soukromým, vojenským či jakýmkoli jiným leteckým prostředkem
 • letem pojištěného jako cestujícího jakýmkoli leteckým prostředkem
 • při účasti na výcviku a při provozu ultralevých letadel, kluzáků, křídel závěsného létání a padáků, či jakéhokoli leteckého prostředku, bunde jumping, canyoning
 • při účasti v celostátních nebo mezinárodních sportovních soutěžích

Způsob sjednání pojištění a jeho platnost

Zájemce o pojištění vyplní přihlášku ZDE, kterou doručí na personální oddělení.
Dokladem o sjednání pojištění je přihláška potvrzená personálním oddělením.

Na základě přihlášky je rodinný příslušník zaměstnance zařazen do skupinového pojištění.

Pojistné hradí za rodinného příslušníka každý zaměstnanec sám, bude mu sráženo z čisté mzdy. Jelikož se jedná o skupinovou smlouvu pro zaměstnance a rodinné příslušníky v rámci celého koncernu AGROFERT, může být pojistné k výročí pojistné smlouvy upraveno (sníženo nebo zvýšeno) na základě škodního průběhu celé skupiny. Pojištěný se může rozhodnout, zda bude v pojištění pokračovat či nikoliv.

Určení obmyšlené osoby

Obmyšlená osoba má nárok na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.
Dle zákona je to manžel/manželka, děti, popř. rodiče. Jakoukoli jinou osobu může pojištěný zvolit vyplněním formuláře ZDE, jeho originál zaslat na níže uvedený kontakt.

Kontakt pro případné dotazy:

Miloslav Mádle, ředitel divize RESPECT LIFE, společnost RESPECT, a.s.
Mobil: +420 603 276 035, email: miloslav.madle@respect.cz

Přílohy:
Přihláška
Formulář na určení obmyšlené osoby
Pojistné podmínky
Odchylky od pojistných podmínek