Jedním z nejpostiženějších odvětví České republiky z důvodu pandemické situace onemocnění covid-19 je lázeňství. V souladu s nařízením vlády ČR nesmí žádná lázeňská zařízení s platností od 19. 3. 2020 do odvolání přijímat nové pacienty. Stávající klienti mohli své pobyty dokončit a počátkem dubna jsou lázně České republiky opuštěny.

Lázeňství a k tomu navazující cestovní ruch jsou ekonomickým motorem nejen lázeňských společností, ale lázeňských měst jako takových. Současná situace je velmi složitá a celý sektor je utlumen na 100 %. Tento stav má pochopitelný dopad i na zaměstnanost v celých regionech. Opětovné nastartování lázní a jejich provoz bude velmi složité. Nejpočetnější klientelou lázní je v současné době nejohroženější skupina obyvatel, což oddaluje managementu lázní vyhlídky na jejich brzké zprovoznění. Bude zapotřebí počkat na maximální snížení zdravotního rizika. Vyhlídky jsou pro obor velmi nepříznivé až téměř zdrcující. Mnozí odborníci již připouští, že některé lázně tento stav nemusí přežít.

Konsolidace pojištění a snížení nákladů

Je logické, že krizový management lázní hledá možná opatření a finanční úspory. Jedním takovým opatřením se managementu nabízí konsolidace pojištění a snížení nákladů na pojistném, v některých krajních případech jsme se setkali s názorem úplného zrušení pojistných smluv. Doporučujeme však kontaktovat vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, tedy pojišťovacího makléře či pojišťovacího agenta, aby na základě společné analýzy míry rizika připravil vhodnou úpravu pojistného programu, která by odpovídala aktuální situaci klienta a zajistila alespoň optimální pojistnou ochranu majetku lázní.

Z uvedeného pohledu připadají v úvahu pojistné produkty:

Pojištění majetku

U tohoto segmentu se očekává největší tlak na jeho úpravu. V zásadě nebude potřeba (a ani to nedoporučujeme z důvodu možného podpojištění) snižovat pojistné částky. Určitou výjimkou může být pojistná částka u zásob, pokud je klient redukuje např. jejich prodejem. Velmi důležitým momentem je projednání stavu zabezpečení neprovozovaných (uzavřených) objektů s pojistitelem. Lázeňské společnosti přijímají vlastní bezpečnostně organizační zabezpečení objektů. Tato opatření je důležité projednat s pojistitelem a vyžádat si jeho potvrzení o pokračování pojistného krytí za dříve sjednaných podmínek. V úvahu může přijít v pojistných smlouvách i určité omezení málo rizikových pojistných nebezpečí. V neposlední řadě i navýšení spoluúčastí. Často diskutovanou otázkou je zrušení pojištění přerušení nebo omezení provozu. Předmětem pojistného plnění je nejen ušlý zisk, který se bude nyní rovnat nulové hodnotě, ale i fixní náklady. Zde záleží na individuálním posouzení, jakou měrou při pojistné události budou dotčeny stálé náklady pojištěného a projednat tuto záležitost s pojistitelem, tedy v jaké míře při dočasném celkovém zastavení provozu fixní náklady bude krýt.

Nutností je stále dodržovat harmonogram povinných revizí technologií a zařízení. Při jejich opomenutí či záměrném nedodržení může v případě vzniku pojistné události pojistitel odstoupit od pojistného plnění.

Pojištění odpovědnosti

V této oblasti bude možné projednat s příslušnou pojišťovnou omezení pojištění např. u věcí vnesených či odložených (pro ubytovací a gastronomické provozy), dopad na úsporu pojistného však bude minimální. Naopak rizikem při obnovení provozu bude opomenutí jejich nového zařazení do pojištění. Primárním faktorem na výši pojistného je obrat pojištěné společnosti z provozované činnosti. Doporučujeme tuto záležitost projednat s vaším pojišťovacím zprostředkovatelem, aby upravil faktory pro úpis pojistné smlouvy u pojistitele a nastavil pojistné krytí odpovídající aktuálnímu provozu. Někteří klienti v rámci úsporných opatření rozšiřují svoji činnost o nový typ služeb či výroby, kterou v době svého normálního provozu nevykonávali. V tomto případě upozorňujeme na potřebnou revizi typu podnikání, zda je v souladu s oprávněním dle obchodního či živnostenského rejstříku a také zda je v souladu s pojistným krytím pojištění odpovědnosti.

Po „restartu" své činnosti nezapomenout na obnovu pojištění do původního sjednaného stavu.

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli

V současné době dochází i k nucenému propouštění zaměstnanců. Když pomineme velké obavy zaměstnavatelů, zda a jak rychle se při obnově provozu podaří zaměstnance opět nabrat, dochází i u tohoto pojištění k redukci. Zde je důležité dávat pozor na vymezení principu pojistné události dle příslušných pojistných podmínek. Pojistné krytí je potřeba ošetřit tak, aby byly případné pojistné události zaměstnanců, kteří již nejsou v zaměstnaneckém poměru u svého zaměstnavatele vůbec likvidní.

Současnou situaci si nikdo z nás nedokázal ani v tom nejčernějším scénáři představit. Teprve nyní se nám plně odkrývají souvislosti a vazby ekonomiky, bohužel s neblahými účinky. Až tato doba odezní, bude před námi všemi stát plno nových otázek, úkolů a cílů. To bude klást zároveň i nároky na celý pojistný trh, nové analýzy rizik, jejich zajištění a paralelně také tvorbu nových pojistných programů.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na svého makléře.