RESPECT nabízí speciální produkt pojištění bytových domů pro společenství vlastníků, jehož součástí je i pojištění škody nebo újmy způsobené výkonem funkce člena statutárního orgánu společenství vlastníků. Jaké škody může statutární orgán společenství způsobit a k čemu je tento druh pojištění odpovědnosti vlastně dobrý? Uvedeme si několik situací, kterým jsou členové statutárních orgánů společenství v reálném životě vystaveni.

Než tak učiníme, je nezbytné připomenout, že společenství vlastníků řídí jeho statutární orgán, a to buď výbor, který je kolektivním orgánem, či předseda společenství vlastníků. Členové výboru nebo předseda společenství jsou jako členové volených orgánů vázáni při výkonu své funkce řadou zákonných povinností zakotvených v občanského zákoníku, zejména musí v souladu s § 159 občanského zákoníku postupovat s péčí řádného hospodáře. S péčí řádného hospodáře jedná ten, kdo vykonává svoji funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Předseda či členové výboru společenství nemusí být odborníky na všechno, ale musí být schopni rozeznat hranice svých znalostí a dovedností a tomu přiměřeně zvolit spolupráci s odborníkem na danou problematiku.

Statutární orgán společenství musí podle občanského zákoníku také plnit další povinnosti jako vést seznam vlastníků, svolávat zasedání shromáždění alespoň jedenkrát ročně, poskytovat vlastníkům jednotek informace o společenství, zajišťovat výběr příspěvků na správu domu a záloh na služby spojené s užíváním bytu, provádět vyúčtování služeb, ukládat dokumenty o SVJ do sbírky listin, archivovat zápisy z jednání shromáždění a zajišťovat další povinnosti plynoucí z platných zákonů a předpisů při zajištění správy domu.

Pokud je porušena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, odpovídá statutární orgán za újmu, která takovým porušením společenství nebo vlastníkům jednotek vznikla. Rozsah povinnosti k náhradě škody není limitován. Následky porušení péče řádného hospodáře tak mohou dopadnout na celý majetek člena výboru, respektive předsedy společenství.

Odpovědnosti se statutární orgán nemusí zprostit ani tehdy, pokud některé své povinnosti přenese na správní firmu. Členům SVJ totiž stále za plnění povinností odpovídá statutární orgán, nikoli správní firma. Takže v případě škody může zůstat odpovědnost na členech výboru SVJ, resp. předsedovi.

Když mluvíme o odpovědnosti za škodu statutárního orgánu SVJ, tak i zde platí pravidlo splnění tří kritérií k uplatnění škody:
1.    porušení péče řádného hospodáře,
2.    vznik majetkové újmy či újmy na zdraví třetí osoby,
3.    příčinná souvislost mezi těmito dvěma kritérii.

Příklad první: Odpovědnost za technickou správu majetku – nový výtah

Členové statutárního orgánu na základě rozhodnutí vlastníků jednotek provedou výběrové řízení na dodavatele nového výtahu. Vítězná firma provede zakázku nekvalitně. Předseda, případně výbor společenství, nebude tuto práci reklamovat a uhradí ji v plné výši. Jelikož po dokončení zakázky nejsou výtahy funkční a prokáže se, že předseda či výbor společenství postupovali nedbale, musí členové statutárního orgánu z vlastních prostředků uhradit škodu ve výši odpovídající ceně opravy výtahů.

Při správě majetku je na členy statutárního orgánu kladena vysoká míra agendy spojená se splněním povinností stanovených stavebním zákonem, s požárními předpisy či povinnostmi stanovenými zákonem o službách apod. Pokud dojde k podcenění technické správy domu, pak zpravidla dochází k uplatnění tzv. odpovědnosti z provozu bytového domu, a prokáže-li k se zanedbání údržby na straně předsedy či výboru společenství, můžeme snadno přejít k odpovědnosti statutárního orgánu.

Příklad druhý: Odpovědnost za smluvní činnost – pojištění bytového domu

Členové statutárního orgánu sjednají pojištění bytového domu. Protože předseda společenství má známého v pojišťovně, obrátí se s důvěrou na něj, aby bytový dům pojistil. Se souhlasem kontrolního výboru je pak uzavřena pojistná smlouva. Bytový dům je následně postižen živelním nebezpečím, např. vichřicí. Při uplatnění škody u pojišťovny se ale ukáže, že dům byl pojištěn na základní nebezpečí požáru, ale riziko vichřice se ve smlouvě nesjednalo. Vlastníci jednotek pak mohou po členech statutárního orgánu požadovat náhradu škody, kterou způsobili SVJ nedostatečným pojištěním bytového domu, a to až do výše ceny opravy střechy po vichřici, včetně všech souvisejících nákladů.

Sjednání levného pojištění na úkor odstranění některých pojistných nebezpečí z pojistky či snížení limitů pojistného krytí na minimální hodnoty, které pojišťovna zpravidla nabídne zdarma, není projevem jednání s péčí řádného hospodáře. Takováto úspora na pojistném pro SVJ může znamenat neúměrné riziko pro členy statutárního orgánu v případě, že je jim následně prokázána újma způsobená SVJ. Je třeba mít na paměti, že odpovědnost předsedy či výboru společenství lze v případě špatně uzavřené pojistné smlouvy celkem jednoznačně dovodit.

Příklad třetí: Promlčení dluhu vlastníka

Vlastník jednotky přestane plnit zákonnou povinnost přispívat na správu domu a také platit zálohy na plnění spojené či související s užíváním bytu. Členové výboru si vedou přehled dlužníků, nicméně se chtějí s dlužníkem „lidsky“ domluvit a opakovaně s ním jednají dlouhá léta o uhrazení dluhu až do okamžiku, kdy je jim oznámeno, že proti dlužníkovi je zahájeno insolvenční řízení. Protože SVJ svůj nárok neuplatnilo u soudu a došlo k uplynutí promlčecí lhůty, která započala běžet splatností příspěvku do fondu oprav nebo zálohy na služby, nemohlo SVJ úspěšně přihlásit svou pohledávku v insolvenčním řízení. Kvůli této nedbalosti vznikla SVJ újma odpovídající dlužné částce neplatiče a tuto může SVJ požadovat po statutárním orgánu.

Na základě uvedených příkladů je jednoznačné, že pojištění člena statutárního orgánu společenství vlastníků má v pojistném programu své jasné místo a rozhodně by nemělo být sjednáváno s nejnižším nabídnutým limitem, pokud lze v rámci daného pojištění sjednat limit vyšší, byť za úplatu.

V rámci našeho produktu pro pojištění bytových domů je možné uzavřít limit odpovědnosti statutárních orgánů SVJ až do výše 10 000 000 Kč. Společně s dalšími rozšiřujícími ujednáními se jedná o nadstandardní produkt, který můžete naším prostřednictví získat. Více se můžete dozvědět na našem webu v sekci Pojištění bytových domů