Ihned po vzniku škody na majetku doporučujeme:

 • Zamezte co nejdříve rozšíření škody na majetku, zamezte dalšímu ohrožení majetku a osob
  – například:

  • provizorní zakrytí střechy a zamezení dalšímu zatékání;
  • přemístění majetku do částí nezasažených škodou;
  • odstranění částí hrozících pádem;
  • odstranění stromů poškozených při vichřici a hrozících pádem apod.
    
 • Nevyhazujte a nelikvidujte poškozené věci (nemovité a movité) do doby nahlášení škody na společnost RESPECT a odsouhlasení dalšího postupu, z důvodu nutnosti prokázání rozsahu vzniklé škody a zajištění důkazního břemena.
   
 • Obratem oznamte vznik škodné události na svého likvidátora společnosti RESPECT, a.s., a to
  e-mailem, telefonicky, ON-LINE.
   
 • Vytvořte soupis veškerého poškozeného majetku.
   
 • Provádějte průběžnou fotodokumentaci prací na zabezpečení nebo nutných opravách.
   
 • Konečnou opravu majetku nebo odstraňování veškerých zbytků poškozených věcí vykonávejte až na základě pokynu společnosti RESPECT. Před opravou doporučujeme předložit cenové nabídky k případnému odsouhlasení pojistitelem pro eliminaci budoucích sporů ve věci výše pojistného plnění.
   
 • Pojistná smlouva kryje náklady na uvedení do původního stavu. V případě pořízení věcí jiného druhu a kvality, bez odsouhlasení pojistitele, nemusí dojít k úhradě těchto nákladů.
   
 • V případě poškození staveb (stržení střech vichřicí, pády stromů na stavby) – pravděpodobně bude nutné posouzení stavby statikem a další postup koordinovat dle jeho pokynů. Případné zapojení statika budeme s vámi a pojistitelem konzultovat.
   
 • Zatečení do budovy poškozenými částmi staveb – RESPECT doporučí provádění sanačních prací a vysoušení.
   
 • ZAJISTÍME co nejrychlejší výplatu zálohy pro možnost realizace oprav.
 • Provedeme vás likvidací celé škodné události.

Stáhněte si zde doporučený postup od RESPECTu.