Firmy a podnikatelé z řad hoteliérů a majitelů penzionů patří v současné složité situaci asi k těm nejvíce postiženým oblastem podnikatelských činností, na které se bezpečnostní opatření vlády ČR podepisují velmi výrazným způsobem. Jejich provoz je v podstatě zakázán, nepočítáme-li poslední úpravu vládního nařízení, které povoluje ubytovávat hosty kvůli výkonu pracovní činnosti nebo podnikání. I přesto můžeme konstatovat, že více než 95 % ubytovacích zařízení je úplně uzavřena a v hotelích fungují pouze omezeným způsobem rezervační systémy nebo pracovníci bezpečnostních agentur. Hotely zaměřující se na zahraniční klientelu čekají pravděpodobně ještě krušnější časy, než ty, které cílí na našince. Otevření hranic je totiž zatím v nedohlednu, a proto nezbývá hotelům nic jiného, než sahat k razantním úsporným opatřením. V nejpostiženějších zemích slouží hotely jako náhrada za chybějící kapacity nemocnic, ale doufejme, že tento scénář u nás nenastane.

Z pohledu pojištění těchto subjektů se podívejme na tři nejzásadnější oblasti, kterých se výpadky spojené s restrikcemi dotknou nejvíce, kde je možno na pojištění alespoň dočasně ušetřit a na co je potřeba si dát v této době pozor.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Uzavření hotelů bude mít asi nejzásadnější dopad na oblast pojištění odpovědnosti za škodu. Toto pojištění v nejčastějších případech kryje škody, které jsou ubytovacím zařízením způsobeny svým hostům a návštěvníkům. Vzhledem k tomu však, že takové případy jsou nyní prakticky vyloučeny, dochází jednak ke značné změně (snížení) rizika vzniku možné škody a také k rapidnímu poklesu výnosů, resp. obratu majitelů a provozovatelů. Toto jsou dva zásadní faktory, které určují zejména cenu pojištění. Doporučujeme tedy kontaktovat vašeho brokera, který s příslušným pojistitelem zajistí nezbytnou úpravu pojistné smlouvy v tomto duchu tak, aby alespoň dočasně odpovídala aktuální situaci a pojistné krytí nebylo zbytečně nastaveno na standardní provoz, přičemž tímto opatřením lze snížit náklady na pojistné.

Pojištění pro případ přerušení provozu

Obdobným způsobem doporučujeme postupovat u sjednaného pojištění pro případ přerušení provozu. Ačkoliv k tomu název tohoto pojištění vybízí, bohužel toto krytí není určeno k náhradě ztrát v důsledku aktuální situace, ale především k náhradě ztrát v důsledku majetkových škod. Nicméně i toto pojištění zčásti vychází z výše předpokládaného obratu či zisku pojištěného subjektu. Podstatou pojištění je pokrytí ušlého zisku a fixních nákladů za dobu přerušení provozu. I v tomto případě se tedy jedná o změnu míry rizika a výše obratu, resp. výše předpokládaného zisku se aktuální situací pro všechny subjekty rapidně mění. Je potřeba si ale zároveň uvědomit, že většina fixních nákladů vlastníkům a provozovatelům stále běží, proto není na místě pojistnou částku pro toto pojištění měnit dramatickým způsobem, nebo dokonce pojištění rušit úplně. Vhodná je pouze úprava pojistné částky (snížení) o sumu zisku, který pravděpodobně nebude realizován oproti původnímu plánu. Také v tomto případě by doporučovaná úprava měla přinést úsporu na pojistném.

Pojištění majetku

Poslední dotčenou oblastí je pojištění majetku. V rámci majetkového pojištění asi nebude zapotřebí zásadnějších úprav pojistných částek majetku, snad jen s výjimkou např. prodeje hotelů nebo jeho částí, popř. prodeje zásob nebo jejich likvidace. Co je ale za aktuálních okolností potřeba dodržovat jsou jistá bezpečnostní opatření, která jsou mnohdy i součástí pojistných podmínek. Při skutečnosti, že areály hotelů (zejména těch odlehlých) nyní zejí prázdnotou, je potřeba o to více dbát na jejich zabezpečení, ať už vlastními silami nebo prostřednictvím bezpečnostních agentur, aby byly neustále splněny pojistné podmínky ve smyslu předcházení vzniku škody ze strany pojištěného a hotely tak byly neustále fyzicky střeženy nebo zabezpečeny mechanickými systémy, dle podmínek pojistné smlouvy. Stejně tak je potřeba i v tomto stavu dbát harmonogramu revizí různých technologických zařízení hotelů, např. požární techniky, elektro přístrojů, gastro technologie (plyn) apod., opět z důvodu dodržení nezbytných povinností pojištěného. Pokud by se na tyto povinnosti zapomnělo, dochází nejen ke zvýšení rizika vzniku pojistné události, ale pojistitel má v případě takových nedostatků možnost krácení pojistného plnění při náhradě vzniklé škody.

 

Pokud budete mít k této problematice dotazy, popř. byste potřebovali poradit s těmito nebo i jinými opatřeními, neváhejte se obrátit na svého brokera, který vám bude vždy nápomocen.