Proč je pojištění pohledávek důležité?

Pokud se podíváme do historie, kdy vidíme zcela nečekané insolvence odběratelů z důvodu druhotné platební neschopnosti, šikanózních insolvencí, které ve finále skončily reálným úpadkem odběratele, dále zásahy finanční správy kvůli podvodům v souvislosti s DPH a samozřejmě vlivem běžného podnikatelského rizika (např. skokové změny cen vstupů), pak je pojištění pohledávek téměř nezbytný nástroj pro dlouhodobé přežití. Ani zvučné jméno, ani velikost odběratele pro vás tedy nemůže být zárukou zaplacení vašich pohledávek. Již dávno neplatí rčení „too big to fail“, tedy volně přeloženo „příliš velký odběratel na to, aby mohl zkrachovat,“ jak sám s oblibou říká Ing. Petr Sejval, ředitel finančních rizik, RESPECT, a. s.

Management pohledávek

Pojištění pohledávek je určeno všem společnostem, které své služby nebo výrobky prodávají svým odběratelům na odloženou splatnost, a tedy jsou v riziku nezaplacení své pohledávky. Přesnější název pro produkt je však spíše „management pohledávek“, jelikož se jedná skutečně o proces, který v sobě zahrnuje zejména prevenci, dále inkasní mechanismus a až v samotném závěru případné odškodnění.

Přínos pojištění pohledávek

Přínosem a hlavním cílem produktu je odclonit špatné odběratele, kteří svými hospodářskými výsledky nebo již na trhu známou špatnou platební morálkou představují vysoké riziko nezaplacení své pohledávky. Využití produktu může být vaší zajímavou konkurenční výhodou (jiný manévrovací prostor máte s pokrytím rizika a jiný bez pokrytí), stejně tak z pohledu ceny vychází směrem do zahraničí lépe než akreditiv. Historicky bylo pojištění pohledávek využíváno zejména exportéry, kteří jsou samozřejmě v rámci svých aktivit ve výrazně vyšším riziku, nicméně je již zcela běžné využívat pojištění pohledávek i směrem k tuzemským odběratelům.

Rizika a nástrahy

Z pohledu tuzemských rizik se v posledních letech ukázalo, že nástrah je na českém trhu celá řada. Mnoho společností upadlo do insolvence poté, co byly obětí šikanózních insolvenčních návrhů, které pak skončily reálným krachem společnosti. Řada velmi bonitních společností velmi rychle skončila po zásahu státní správy v souvislosti s daňovými podvody (zejména DPH). Často se dále jednalo o druhotné platební neschopnosti, a dokonce se objevila i krádež celé společnosti přes falešný notářský zápis, kdy obchodní rejstřík takový převod akceptoval. Náš tým na pojištění pohledávek v součtu odškodnil výrazně přes 100 mil. Kč a je nutné konstatovat, že opravdu není odběratel, který by nemohl zkrachovat. A klienti dělají bohužel často chybu, že příliš důvěřují svým dlouhodobým obchodním partnerům a soustředí se při řízení rizika pouze na ty nové.

Pomoc a řešení při pojistné události

Náš zkušený tým poradí s vhodným nastavením produktu, které musí být zpravidla individualizované. Je vždy třeba brát na zřetel realitu klienta tak, aby ho pojistná smlouva neomezovala při jeho rozhodování, a naopak mu sloužila k rozvoji jeho obchodu. Na trhu zajistíme aktuálně nejlepší možné cenové parametry, a zejména ověříme s klientem přes simulaci pojistné události to, že jsou pochopeny správně podmínky pojistné smlouvy. Při samotné obsluze produktu můžeme být nápomocni v jednotlivých pasážích procesu, a to např. i včetně upomínkového servisu nebo vlastních finančních analýz vašich odběratelů. Samozřejmostí je pomoc při řešení pojistné události.

Široký záběr nabídky produktů

V našem portfoliu pojistitelů nejsou pouze lokálně sídlící pojišťovny, ale umíme velmi jednoduše zajistit krytí ze zahraničí, např. londýnský trh (pro specifické a náročné projekty). Mnoho společností se na nás obrací často v okamžiku, kdy hledají alternativu vůči státní společnosti EGAP, což jsme zpravidla schopni zajistit.

Vedle pojištění pohledávek jsme klientům schopni zajistit i potřebné financování. Může se jednat buď o faktoring (čili postupování pohledávek), ale také provozní či exportní úvěr ve vazbě na zajištění potřebného krytí rizika v jednom balíčku. To se týká zpravidla velkých zahraničních investičních nebo exportních projektů, kde jsme připraveni najít komplexní řešení financování a pokrytí rizika.

Doplňkovým produktem našeho oddělení jsou pojistné záruky. Tento produkt je konkurenčním řešením vůči bankovním zárukám s tou výhodou, že nečerpá u vaší banky celkovou expozici a také zpravidla nikterak nezatěžuje aktiva vaší společnosti. Může se jednat o standardní smluvní záruky (např. za nabídku, za řádné dokončení díla, zádržné, …), ale existují i zákonné záruky, např. záruka za spotřební daň nebo celní záruka. Poslední jmenovaná je z důvodu legislativních změn ještě stále aktuální téma.

Tak si nezapomeňte pojistit pohledávky