Pár slov k očekávané změně zákona 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

V tzv. „povinném ručení“ došlo k velmi důležité změně. Dne 15. 9. 2017 byla ve Sbírce zákonů vydána novela zákona 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen zákona). Klíčovou změnou, kterou novela přinesla je znovu zavedení „příspěvku nepojištěných“ do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Od této hlavní změny se poté odvíjí změny další, neméně důležité. Přes to, že bude tato novela účinná od 1. 1. 2018, seznámíme vás s hlavními změnami s předstihem již nyní.

Aktuální stav

Současné znění § 1 odst. 2 zákona říká, že nestanoví-li tento zákon jinak, může na pozemní komunikaci, provozovat vozidlo pouze ten, jehož povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.

Povinnost platby „příspěvku nepojištěných“ do garančního fondu České kanceláře pojistitelů byla zrušena v roce 2014, a to v souvislosti s výraznými komplikacemi, které s sebou přinášely nesrovnalosti v registru vozidel, výkladové nejasnosti a přístup České kanceláře pojistitelů k vymáhání příspěvků.

Zavedením nových pravidel, zejména pak odstraněním stavu „polopřevodů“ vozidel v registru se otevřela cesta pro řešení nežádoucího stavu, kdy je stále provozováno mnoho vozidel, jejichž vlastníci nemají uzavřeno „povinné ručení“, náhrady újmy způsobené provozem těchto vozidel nesou prostřednictvím České kanceláře pojistitelů všichni pojistitelé provozující pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, kteří potom následně tyto náklady zahrnují do sazeb pojistného pro ty, kteří svoje povinnost řádně plní.

Očekávané dopady novely zákona 168/1999 Sb.

Nová úprava by měla zjednodušit určení, zda je či není dána povinnost pojištění odpovědnosti, čímž by měly být vyloučeny mnohé pochybnosti při posuzování povinnosti uhradit příspěvek do garančního fondu. Podle novelizovaného znění tohoto ustanovení bude nadále platit, že

 • povinnost pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona musí splněna po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel, s výjimkou doby, kdy je v registru silničních vozidel zapsáno jako vyřazené z provozu, vyvezené do jiného státu nebo zaniklé, a doby, kdy je vozidlo odcizené,
 • na pozemní komunikaci může provozovat vozidlo pouze ten, jehož povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona; povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.

Stranou zájmu nemůže zůstat ani ustanovení § 15, odst. 5, které bude nově znít takto:

Zanikne-li pojištění odpovědnosti u vozidla, jehož provoz je podmíněn pojištěním odpovědnosti, je vlastník vozidla podléhajícího registraci vozidel povinen požádat o vyřazení vozidla z provozu podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, není-li vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel jako zaniklé nebo vyvezené do jiného státu.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích potom stanoví, že zaniklo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebyla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se téhož silničního vozidla, dojde k vyřazení vozidla z provozu.

Jak je již uvedeno výše, novelou se vrátí do zákona institut příspěvku Kanceláři pojistitelů, a to v rámci pravidel popsaných v § 4:

 • vlastník tuzemského vozidla a jeho provozovatel (jinak také „osoba povinná k zaplacení příspěvku“) jsou společně a nerozdílně povinni zaplatit Kanceláři příspěvek za každý den porušení povinnosti podle § 1 odst. 2; to neplatí, bylo-li vozidlo odcizeno;
 • při určení osoby povinné k zaplacení příspěvku se má za to, že
  • osoba zapsaná jako vlastník vozidla v registru silničních vozidel je vlastníkem vozidla a
  • osoba zapsaná jako provozovatel vozidla v registru silničních vozidel je provozovatelem vozidla;
 • výše příspěvku se vypočte jako součin počtu dní, kdy byla porušována povinnost podle § 1 odst. 2, a  výše denní sazby podle druhu vozidla;
 • osoba povinná k zaplacení příspěvku je povinna zaplatit Kanceláři náklady spojené s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek;
 • výši denní sazby příspěvku, druhy vozidel pro účely denní sazby příspěvku a výši nákladů Kanceláře spojených s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek, stanoví Ministerstvo financí vyhláškou;

V souvislosti se znovuzavedením příspěvku bude novelizováno i ustanovení § 24, odst. 9 zákona, kterým dojde k omezení regresního nároku České kanceláře pojistitelů na náhradu toho, co z Garančního fondu plnila poškozenému, to na jednu třetinu poskytnutého plnění, maximálně však 300 000,- Kč.

Náhradu těchto nákladů budou povinni uhradit společně a nerozdílně vlastník, provozovatel a řidič nepojištěného vozidla, přičemž řidič bude povinen nahradit náklady na odškodnění poškozeného pouze v tom případě, kdy Kancelář za něj plnila to, co byl povinen poškozenému nahradit. Tím však není omezeno regresní právo Kanceláře podle § 10 zákona. V případě naplnění podmínek pro vznik regresního práva podle § 10 zákona, má Kancelář právo na náhradu v plné výši.  Jde zejména o případy dopravních nehod způsobených pod vlivem alkoholu, osobou bez řidičského oprávnění nebo provozem technicky nezpůsobilého vozidla.

Právní následky provozování vozidla bez „povinného ručení“:

 • Povinnost úhrady příspěvku České kanceláři pojistitelů.
 • Vyřazení vozidla z registru vozidel.
 • Náhrada nákladů spojených s poskytnutím pojistného plnění ve výši 1/3 poskytnutého plnění, max. 300 000 Kč.
 • Pokuta pro vlastníka vozidla ve výši 5 000 Kč až 40 000 Kč.
 • Pokuta pro řidiče vozidla, který se nemůže při kontrole prokázat zelenou kartou ve výši 1 500 Kč až 3 000 Kč.

 

RESPECT Tým