V posledních letech pociťujeme stále častěji negativní následky rozmarů počasí v podobě povodní. Jak se proti nim bránit?

Jen na našem území zasáhly v letošním roce už poněkolikáté – v květnu na Moravě a Slezsku, v srpnu a koncem září převážně na území Čech – a způsobily škody na majetku v řádech stovek milionů korun. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a pohromy se nevyhýbají nikomu. Postiženými jsou jak občané, tak firmy. V takové situaci je jistě neocenitelné mít k dispozici buď dostatečně velkou finanční rezervu k pokrytí nákladů vzniklých škod nebo uzavřeno kvalitní pojištění. V opačném případě se může během jednoho okamžiku prosperující firma ocitnout ve vážných existenčních potížích. Nejde však jen o to, mít nějaké pojištění, ale pojištění dobré. Na co je tedy potřeba dát si při jeho sjednávání pozor?

Na prvním místě je to správné stanovení pojistné částky, která musí odpovídat reálné hodnotě pojištěných předmětů v nových nebo jiných cenách, podle toho, jak je pojištění koncipováno. Pokud nejsou pojistné částky správně stanoveny, pak i při poměrně malé škodě mohou nad pojistným plněním v důsledku jeho krácení zbýt pojištěnému jen oči pro pláč. Druhým, neméně důležitým aspektem je, aby v pojistné smlouvě byly uvedeny všechny adresy, na kterých se pojišťovaný majetek nachází, případně mít pojištění sjednáno na území České republiky. A do třetice – pojištěné věci musí být pojištěny proti požadovanému riziku. To znamená dát si pozor na pojistnou terminologii pojišťoven. Když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Takže v případě povodní je potřeba důsledně dbát na to, zda pojistit u konkrétního pojistitele záplavu, povodeň, nebo obojí. Další informace o pojištění firem naleznete zde.

Co dělat, když jste v souvislosti se záplavou nebo povodní utrpěli škodu?

 • Vzniklou škodu ohlaste co nejdříve svému pojišťovacímu makléři nebo pojišťovně
 • Pořiďte si seznam poškozených věcí.
 • Pokud máte pořizovací doklady, připojte je k seznamu poškozených věcí.
 • Evidujte náklady a práci, které jste vynaložili na likvidaci škody. Tyto prokazatelně vynaložené náklady a práce mohou být součástí náhrady Vaší škody.
 • Začněte s odstraňováním škody, jakmile to bude možné
 • Je Vaší povinností předcházet vzniku následných škod. Pokud je to nezbytné, musíte začít tyto práce provádět před příjezdem likvidátora pojišťovny
 • Dokumentujte vzniklé škody, zvlášť pokud odstraňujete následky před prohlídkou likvidátorem
 • Pamatujte, že škoda na Vašem majetku musí být průkazná. Nezapomeňte tedy na její fotodokumentaci. Máte-li k dispozici digitální fotoaparát, je nejlepší cestou vypálit fotky na CD, které předáte při návštěvě likvidátorovi.
 • Uschovejte poškozené věci, je-li to možné
 • Zbytky poškozených nebo zničených věcí ponechte v místě k následné prohlídce likvidátorem.
 • Nebude-li to z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných důvodů možné, musíte zajistit průkaznost výše škody (např. fotodokumentací) a doložit důvod odstranění těchto věcí (nařízení hygienika, obecní vyhláška apod.)
 • Připravte si pojistnou smlouvu. Není to pro likvidaci škody nezbytně nutné, ale celý proces to zrychlí.