Od 1.1.2013 vstoupí v rámci zákona č. 167/2008 Sb. v platnost § 14 Finanční zajištění preventivních opatření nebo nápravných opatření, který firmám, u nichž je riziko, že mohou způsobit svou činností ekologickou škodu nad 20 mil. Kč, ukládá povinnost finančního zajištění pro tyto případy.

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (dále jen „zákon o ekologické újmě“), nabyl účinností 17.8.2008 a zapracovává příslušnou směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a náhradou škod na životním prostředí. Nutno si uvědomit, že odložená lhůta 1.1.2013 je jen pro hodnocení rizika a tomu odpovídající finanční zajištění. Objektivní odpovědnost za způsobenou nebo hrozící ekologickou újmu mají provozovatelé podle tohoto zákona od počátku jeho účinnosti, tj. od 17.8.2008.

CO TO JE EKOLOGICKÁ ÚJMA

Ekologickou újmou se rozumí nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo; jedná se o změnu na:

 • chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin (biodiverzity damage)
 • podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod (water damage)
 • půdě (land damage)

JAKÝCH SUBJEKTŮ SE ZÁKON Č. 167/2008 SB. TÝKÁ

Podnikatelské subjekty tzv. provozovatelé zabývající se činností podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu jako například:

 • Provozování zařízení podléhající integrovanému povolení podle zákona o integrované prevenci (zákon č. 76/2002 Sb.)
 • Provozování zařízení k nakládání s odpadem podléhající souhlasu podle zákona o odpadech (zákon č. 158/2001 Sb.)
 • Subjekty s povolením k vypouštění odpadních vod, subjekty s povolením k odběru povrchových vod podle zákona o vodách (zákon č. 254/2001 Sb.)
 • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (zákon č. 356/2003 Sb.) nebo s biocidními přípravky (zákon č. 120/2002 Sb.) podle zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.)
 • Provozování stacionárních zdrojů znečištění ovzduší podléhající povolení podle zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb.)

Finanční zajištění není povinen mít pouze ten provozovatel, který prokáže na základě hodnocení rizik, že svojí provozní činností nezpůsobí ekologickou újmu přesahující 20.000.000 Kč nebo je registrován v Programu EMAS či má vlastní ekologickou certifikaci ISO14001.

Dne 14. září 2011 bylo vydáno Nařízení vlády, které stanovuje bližší podmínky finančního zajištění a způsoby hodnocení rizik ekologické újmy.

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

 • Povinnost finančního zabezpečení od 1.1.2013
 • Nejvyužívanější formou finančního zabezpečení je pojištění nebo bankovní záruka
 • Bez zabezpečení finančního zajištění podle tohoto zákona nelze vykonávat činnost uvedenou v příloze č.1 tohoto zákona
 • Finanční zajištění není povinen zabezpečit pouze ten provozovatel, který prokáže na základě hodnocení rizik, že svojí provozní činností nezpůsobí ekologickou újmu přesahující 20.000.000 Kč nebo je registrován v Programu EMAS či vlastní ekologickou certifikaci ISO14001.

HODNOCENÍ RIZIK EKOLOGICKÉ ÚJMY

 • Hodnocení rizik ekologické újmy se provádí zvlášť pro každé místo provozní činnosti
 • Provozovatel provádí základní hodnocení rizik ekologické újmy. V případě, že celkový počet bodů dosažených v základním hodnocení rizika je vyšší než 50, provádí příslušný provozovatel podrobné hodnocení rizika ekologické újmy
 • Provozovatel registrovaný v programu EMAS nebo mající certifikovaný systém environmentálního řízení dle ISO 14001 provádí pouze základní hodnocení rizika ekologické újmy
 • V praxi se předpokládá, že základní hodnocení rizika ekologické újmy si bude schopen provést sám každý z provozovatelů. Podrobné hodnocení rizika ekologické újmy již bude muset zadat externí firmě, což bude znamenat zvýšené náklady.

CÍLE A HLAVNÍ PRINCIPY NOVÉ LEGISLATIVY

 • Princip prevence, dle něhož má provozovatel povinnost při bezprostředně hrozící ekologické újmě provést nezbytná preventivní opatření.
 • Princip „znečišťovatel platí“, dle kterého veškeré náklady spojené s nápravou vzniklé ekologické újmy nese provozovatel, tedy původce ekologické újmy
 • Princip naturální restituce, kdy zákon upřednostňuje nápravná opatření před peněžitými sankcemi za již vzniklou ekologickou újmu
 • Princip objektivní odpovědnosti (za výsledek), dle kterého je provozovatel odpovědný za výsledek, nezkoumá se zavinění.

DOZOR A SANKCE

 • ČIŽP, Správa Národního parku, Správa Chráněné krajinné oblasti, Újezdní úřad
 • Provozovateli, který neprovede preventivní nebo nápravná opatření dle zákona o ekologické újmě, může být uložena pokuta až do výše 5.000.000 Kč
 • Provozovatel, který nesdělí příslušnému státnímu orgánu informace o všech důležitých okolnostech bezprostřední hrozby nebo vzniku ekologické újmy nebo vykonává provozní činnost uvedenou v příloze č.1 k tomuto zákonu bez finančního zajištění, se dopouští správního deliktu, za který může hrozit pokuta až do výše 1.000.000 Kč

KONTAKT

V případě zájmu o další informace a konzultaci možnosti zajištění formou pojištění nás neváhejte kontaktovat: Ing. Aleš Plášek, broker manager, tel.: +420 227 200 161, e-mail: ales.plasek@respect.cz