Zásadní informace pro úspěšnou likvidaci pojistných událostí.

27. 6. 2013

Důležité informace k likvidaci pojistných událostí:

  • Pokud nejsou stěny dostatečně vyschlé, doporučujeme stále sušit - viz. informace níže ze 7.6.2013
  • Máte nárok na výplatu zálohy od pojistitele
  • Mějte na zřeteli, že u starších věcí je možné, že výplata pojsititele může být v časové ceně věci - při překročení % opotřebení dle pojistných podmínek jednotlivých pojistitelů
  • Před nákupem nových věcí místo zničených nebo před opravou poškozených věcí nechte vždy vypracovat odbornou společnost servisní posudek - popis rozsahu zničení nebo poškození a rozsahu nutné opravy
  • Před každou opravou doporučujeme nechat vypracovat položkově rozpesanou nabídku od společnosti, která opravu provede
  • Nabídku si nechte vždy schválit pojistitelem ještě před opravou
  • Po opravě předložte položkově rozepsanou nabídku za provedenou opravu

20. 6. 2013

K tomuto dni máme registrováno 157 škod vzniklých našim klientům v souvislosti s povodněmi v celkové odhadované výši 309 mil. Kč.

17. 6. 2013

K dnešnímu dni registrujeme 126 pojistných událostí z letošních povodní, předpokládaný rozsah škod činí cca 250 mil. Kč.

14. 6. 2013

Rozhodnutí ministra financí o prominutí daní v souvislosti s povodněmi naleznete zde.

10. 6. 2013

K dnešnímu dni evidujeme 40 klientů postižených povodněmi, celková předpokládaná výše škod činí cca 200 mil. Kč. Tato data nejsou konečná, neboť další hlášení povodňových škod stále přicházejí.

7. 6. 2013

POZOR! Při odstraňování následků povodní na poškozeném majetku je velmi důležité při odčerpávání vody a vysoušení dodržovat správné postupy. Detailní informace naleznete zde.

5. 6. 2013

Od 2. 6. 2013 evidujeme z rizika záplava/povodeň k dnešnímu dni, tj. k 5. 6. 2013 zatím 23 škodních událostí našich klientů v celkové hrubé odhadované výši 35 mil. Kč; tato data nejsou samozřejmě konečná, přesnější čísla budou známa v dalších dnech.
S pojistiteli vyjednáváme pro naše klienty speciální režim prohlídek postižených míst a poškozených a zničených věcí a způsobu likvidace pojistných událostí, aby vše probíhalo co nejlépe a vedlo k úspěšnému a rychlému finančnímu odškodnění vzniklých materiálních škod.
Zde je ke stažení evakuační karta, kde jsou základní informace ohledně evakuace - co dělat před opuštěním objektu a seznam věcí do evakuačního zavazadla.

3. 6. 2013

V případě pojistné události, povodně nevyjímaje, je pro rychlou a úspěšnou likvidaci pojistných událostí způsobených na majetku zásadní dodržovat správný postup. Detailnější informace a kontakty najdete zde.