RESPECT Pojištění zdravotnických a lázeňských zařízení

Je určeno pro:

 • všechny poskytovatele zdravotních služeb (povinnost sjednat pojištění ukládá zákon).

Vztahuje se na:

 • krytí případů, kdy je pojištěný povinen nahradit újmu způsobenou usmrcením, na zdraví, na věci a také z nich vyplývající jinou majetkovou škodu, zejména ztrátu na výdělku a ušlý zisk;

V případě, že je sjednáno i pojištění osobnostní újmy, kryje toto pojištění náhradu újmy způsobenou neoprávněným dotčením práva fyzické osoby na ochranu osobnosti.

Rozsah nároků na náhradu újmy na zdraví:

 • bolestné,
 • ztížení společenského uplatnění,
 • další nemajetkové újmy,
 • ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti,
 • duševní útrapy rodině poškozeného nejen v případě usmrcení, ale i zvlášť závažného poškození zdraví,
 • ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, tzv. renta,
 • náklady spojené s péčí o zdraví,
 • náklady pohřbu,
 • regresní nároky zdravotních pojišťoven.

Pojistitel dále hradí:

 • náklady soudního řízení, které je povinen pojištěný uhradit;
 • náhradu nákladů obhajoby v trestním řízení.

Kromě pojištění profesní odpovědnosti umíme pojistit:

 • majetek,
 • lékařské přístroje a elektroniku atd.

Zeptejte se nás. Rádi vám poskytneme více informací.

Respect

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte

Ing. Jan Zoul
Ředitel lokálního obchodu
Telefon: +420 227 200 173
Mobil: +420 605 201 594
jan.zoul@respect.cz