Pojištění domácnosti

Předmětem pojištění jsou movité věci, které tvoří soubor zařízení trvale obývané domácnosti. Jedná se o věci ve vlastnictví členů domácnosti. Kromě věcí uložených v bytě pojištěné domácnosti jsou pojištěny také věci v nebytovém prostoru na stejné adrese jako je pojištěná domácnost. Pojištění se vztahuje na různá pojistná nebezpečí. Plnění za jednotlivé skupiny věcí je omezeno limitem daným pojišťovnou.

Exkluzivní podmínky
Možnost pojištění v záplavových zónách, kde se povodeň v uplynulých letech vyskytla víckrát než jednou, sazby pojistného nejsou navýšeny.

Pojištění domácnosti se vztahuje na elektroniku a elektrická zařízení poškozená přepětím s limitem 30 000 Kč.

Pojistná částka
Určuje si ji na svou odpovědnost pojistník. Je horní hranicí plnění pojistitele, má odpovídat pojistné hodnotě věci nebo souboru věcí.

Pojistná nebezpečí
požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, mráz na vodovodním a topném systému
záplava, povodeň, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy (je-li pojištěna budova)
sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, zemětřesení
únik kapaliny z technického zařízení, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu, kouř, aerodynamický třesk, náraz dopravního prostředku, elektromotory (přepětí nebo zkrat)

Pojištění odcizení a vandalismu
Je možné sjednat doplňkově, pro toto riziko se sjednává zvláštní limit.

Spoluúčast
1 000 Kč

Limity plnění z pojistné částky pro pojištění domácnosti

Stavební součásti

50 000 Kč

Elektronika

do 30 000 Kč za jednu věc

Jízdní kola

40 000 Kč

Peníze na hotovosti

20 000 Kč

Cennosti a ceniny

10 000 Kč

Dětský kočárek, invalidní vozík nebo zdravotnická pomůcka

50 000 Kč

Věci uložené v nebytovém prostoru

dle varianty 15 000 nebo 30 000 Kč nebo 20% z PČ pro odcizení

Věci na jiném místě, pokud je měl pojištěný u sebe

5 000 Kč

Cestovní zavazadla

10 000 Kč

Náklady na ubytování v případě nemožnosti obývání domácnosti

max. 6 měsíců a max. 30 000 Kč

Náklady na odvrácení pojistné události

10% z pojistné částky

Elektromotory

náklady na převinutí nebo výměnu

Připojištění
Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě
Domácí asistence Plus

Speciální pojištění
Věci sloužící k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání
Skla a sklokeramická varná deska

Slevy
Sleva za spoluúčast, propojištěnost, zabezpečení
Sleva za roční frekvenci placení: 6%

Kalkulace – modelový příklad:

Předmět pojištění

Pojistná částka

Pojistné

Domácnost

500 000 Kč

1 320 Kč

Odcizení a vandalismus

200 000 Kč

600 Kč

Přepětí - elektronika

30 000 Kč

v ceně

Odpovědnost v občanském životě

2.000.000/1.000.000/500.000

460 Kč

Spoluúčast

1 000 Kč

-

Běžné roční pojistné

 

2 380 Kč

Zvýhodněné roční pojistné pro OS

 

1 223 Kč

Pokud máte zájem o tento druh pojištění, vyplňte pro sjednání pojištění formulář s podrobnějšími údaji anebo kontaktní formulář a pracovník společnosti RESPECT Vás bude kontaktovat.