Zpřísňující se legislativa v oblasti ochrany životního prostředí představuje pro firmy zvýšené riziko dodatečných nákladů spojených s prevencí či sanací ekologických škod.

Tlak na ochranu životního prostředí posiluje rostoucí zájem veřejnosti a nová pravidla daná evropskou směrnicí 2004/35/EC, implementovaná do českého právního řádu Zákonem č. 167/2008 Sb. "O předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů".

Tento Zákon nově definuje celou řadu pojmů jako např. „ekologická újma" a upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní nebo hrozí-li bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích, na vodě nebo půdě. V §14 dále Zákon ukládá definovaným provozovatelům povinnost finančního zajištění. Přestože účinnost tohoto paragrafu je odložena k 1.1.2013 je nutno podotknout, že zákon jako celek nabyl účinnosti již v létě roku 2008 a tedy již déle než rok činí provozovatele za případnou ekologickou újmu odpovědným.

Z hlediska pojištění je dosud odpovědnost ve vztahu k ekologickým škodám řešena pojišťovnami většinou jen okrajově, obvykle na bázi tzv. „náhlých a neočekávaných škod", což však neodpovídá současné legislativní situaci ani reálným podnikatelským rizikům. Na trhu je je však poměrně novou záležitostí zajímavý produkt, který reaguje na evropskou směrnici a nabízí možnost rozšířeného krytí, které plně koresponduje s požadavky Zákona č.167/2008 Sb. a pokrývá širokou paletu rizik.

 • Škoda vyplývající jak z náhlého a neočekávaného znečištění tak i z postupného znečištění
 • Škoda na zdraví a věcná škoda, způsobená třetím osobám v důsledku znečištění
 • Náprava/sanace ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb.
 • Náklady na realizaci preventivních opatření
 • Náklady právního zastoupení
 • Náklady na realizaci nápravných opatření

Tento produkt je zvláště vhodný pro malé a střední zdroje znečištění jako např. čističky odpadních vod, laboratoře, skládky, menší a středně velké výrobní firmy, skladovací areály, správci nemovitostí apod. Je zajímavý i svou dostupností, kdy pro sjednání smlouvy postačuje ve většině případů vyplnění krátkého dotazníku.

V případě složitějších environmentálních rizik je možné nabídnout klientům řešení na míru jejich potřebám a pokrýt tak, při poskytnutí dodatečných informací, např. i rizika:

 • škody vyplývající z již existujících avšak dosud neznámých podmínek znečištění,
 • pojištění přerušení provozu,
 • odpovědnost za ekologické škody v souvislosti s přepravou,
 • odpovědnost za ekologické škody v souvislosti se stavební montáží (včetně subdodavatelů),
 • odpovědnost za ekologické škody v souvislosti se sanací starých ekologických zátěží.

V případě zájmu o více informací kontaktujte obchodního ředitele RESPECT, a.s. KONTAKT: Milan Šlisbaur, tel.: +420 227 200 132, e-mail: milan.slisbaur@respect.cz