Rozvoj průmyslové a zemědělské výroby přináší nejen zlepšení kvality života ale také řadu problémů. V dnešní době jsou dopady ekologického průmyslového znečištění podstatně vyšší než v minulosti a zasahují stále vice průmyslových odvětví. Jaká je nejčastější riziková skupina? Jak zabránit finančním ztrátám v důsledku ekologických škod?

Environmentální rizika hrozí všem společnostem, které zpracovávají nebo skladují nebezpečné chemické látky, jako např. petrochemickým společnostem, zpracovatelům odpadů a provozovatelům skládek, zemědělským společnostem, dopravcům nebezpečných chemických látek, dodavatelům sanačních prací či investorům do pozemků a nemovitostí. Každá společnost, která je vystavena při svém podnikání rizikům, a která si uvědomuje míru rizika finančních dopadů a ztráty reputace v případě ekologických škod, tak může předcházet nepříjemnostem kvalitním pojištěním. Předmětem pojištění enviromentálních rizik jsou škody na životním prostředí, které pojištění způsobí, a za které dle zákona odpovídá třetí osobě nebo na veřejných zdrojích. Pojištění lze současně nastavit a vztahovat i na přidružené škody vyplývající z provozní činnosti, vlastnictví nemovitostí a transportu ekologických nebezpečných látek. Nedílnou součástí při stanovení pojištění je risk management, tedy zjednodušeně řečeno očekávání a plánování neočekávaného. Rizika ohrožující dosažení našich cílů, mají potenciální negativní dopad na podnikatelskou činnost a s určitou pravděpodobností se i vyskytnou. Risk management enviromentálních rizik se snaží tyto negativní dopady co nejvíce eliminovat.

Z průzkumu nejvýznamnějšího evropského odborného periodika a webového portálu specializujícího se na risk management environmentálních rizik StrategicRISK bylo zjištěno, že riskaři a osoby zodpovědné za vedení firem věnují největší pozornost poškození dobrého jména společnosti, menší pozornost věnují rozdílnostem v odpovídající legislativě jednotlivých zemí a jen málo organizací má odpovídající krizový plán pro případ ekologické havárie. Průzkum proběhl ve 37 společnostech po celé Evropě. 12 z nich svým ročním obratem převyšuje 800 mil. liber.( Zdroj: AIG Europe Limited).

Dnes už se nevyplatí podceňovat odpovědnost za škody na životním prostředí, a to i s ohledem na společenskou odpovědnost firem a její celkové image.

Kontakt:
Ing. Aleš Plášek,
specialista na pojištění environmentální rizika,
email: ales.plasek@respect.cz