Postup v případě vzniku škody na majetku nebo zdraví

 • Všechny vzniklé škody nám neprodleně oznamte telefonicky nebo e-mailem.
 • Pro nahlášení škody můžete využít obecný formulář Hlášení škodní události RESPECT.
 • Naši likvidátoři vám poradí, jak se zachovat bezprostředně po vzniku škody, obratem zajistí prohlídku poškozených věcí pro účely řešení škody a škodu oznámí pojišťovně.
 • Doporučujeme vždy provést dokumentaci vzniklé škody (fotodokumentace, videozáznam, svědecké výpovědi).
 • Při odcizení, loupežném přepadení nebo při podezření ze spáchání trestného činu vždy oznamte událost Policii ČR. 
 • Jakýkoliv vznik požáru oznamte Hasičskému záchrannému sboru. I v případech, kdy se vám podařilo požár zlikvidovat vlastními silami.
 • Veškeré faktury, prokazující výši vynaložených nákladů na odstranění škody před přeložením, nechte dodavateli položkově rozepsat. 
 • Způsobíte-li škodu někomu jinému - neuznávejte písemně žádné nároky poškozeného, neuzavírejte s ním žádné dohody a neplaťte vzniklou škodu bez konzultace s námi. Vyzvěte poškozeného, aby svůj nárok uplatnil na vaši společnosti písemně a aby v něm uvedl z jakého důvodu se domnívá, že za vzniklou škodu odpovídáte a v čem spatřuje své zavinění.
 • V případě škody na zdraví, zajistěte ošetření postiženého lékařem. Pokud se jedná o pracovní úraz, vždy proveďte záznam o úrazu.

 

Postup v případě nehody

 • Postupy okamžitě po vzniku škody
 • Je-li to možné pořiďte fotodokumentaci dopravní situace a vzniklých škod (pokud možno okamžitě po vzniku škody)
 • Neměňte polohy vozidel na místě nehody, pokud to není nutné k záchraně zraněných nebo pro zabezpečení provozu, a to až do příjezdu Policie ČR. 
 • Kdy volat Policii ČR? 
 • Dojde-li ke hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč
 • v případě hmotné škody na majetku třetí osoby (např. zaparkované vozidlo, sloup elektrického osvětlení apod.)
 • V případě zranění osob 
 • Vyžádejte si kopii Potvrzení o účasti na dopravní nehodě, případně alespoň číslo jednací tohoto dokumentu
 • Policejní protokol podepište pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak před podpisem požádejte o doplnění svých výhrad.
 • Co dělat, když Policie ČR dle zákona nemusí být přivolána? 
 • Sepište společný záznam o dopravní nehodě
 • Vždy uveďte: 
 • identifikaci místa a času dopravní nehody
 • identifikaci účastníků a vozidel
 • příčinu nehody, průběh a následky
 • Záznam o nehodě musí být podepsán účastníky dopravní nehody
 • Doporučujeme do spodní části záznamu uvést, která ze stran za škodu odpovídá a proč!!!
 • V případě, že nedojde mezi účastníky ke shodě, druhá stran jeví známky opilosti, nebo záznam obsahuje údaje, s kterými nesouhlasíte, nedoporučujeme záznam podepisovat a nehodu oznámit na Policii ČR.
 • Je-li vaše vozidlo po dopravní nehodě nepojízdné, kontaktujte asistenční službu vaší pojišťovny (kontakt je vždy uveden na zelené kartě, popř. volejte číslo 1224)

Kontaktujte nás: tel: + 420 227 200 111