POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Pojištění majetku je jedním z nejzákladnějších druhů pojištění, jehož cílem je ochránit majetek určený k provozování podnikatelské činnosti před možnými finančními ztrátami vzniklými jeho poškozením nebo zničením.

Pro koho je pojištění určeno

Toto pojištění je určeno pro všechna odvětví podnikatelské činnosti, veřejné a státní instituce, územní samosprávy, obecně prospěšné společnosti, drobné podnikatele i soukromé osoby. Jedná se o základní pojištění zajišťující ochranu majetku. Zkušenosti z minulých let (povodně, vichřice, krupobití, požáry atd.) ukazují, že majetkové pojištění se mnohde stalo rozhodujícím faktorem další existence či neexistence společnosti.

 

Proč si pojištění majetku sjednat

Žádné podnikání nelze provozovat bez hmotného majetku. Jeho poškození nebo ztráta může zásadně narušit nejen další rozvoj společnosti, ale i její každodenní fungování.

 

Na co se pojištění majetku vztahuje

Pojistit můžeme buď věci jednotlivě vyjmenované nebo soubory věcí, a to:
budovy, stavby, bytové domy, haly a ostatní nemovitosti (včetně stavebních součástí a příslušenství staveb)

 • věci movité (zařízení, stroje, elektronika, drobný investiční majetek)
 • věci cizí, v užívání a převzaté (leasing, pronájem, věci převzaté do opravy apod.)
 • zásoby (zboží na skladě, materiál, polotovary, rozpracovaná výroba)
 • nedokončené investice
 • peníze a cennosti (kolky, známky, telefonní karty, stravenky apod.)
 • písemnosti a nosiče dat
 • vystavené exponáty a prototypy
 • věci zvláštní umělecké hodnoty
 • náklady na vyklízení a zbourání, zachraňovací náklady
 • věci zaměstnanců

Pojistit lze věci vlastní, ale i věci cizí, na kterých má pojištěný pojistný zájem (leasing, pronájem, věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti apod.).

 

Základní pojištění majetku

Pojištění majetku lze sjednat v modelu ALL RISKS - pojištěna jsou všechna nebezpečí, která nejsou explicitně vyloučena, nebo v modelu vyjmenovaných živelních nebezpečí - pojištění definuje pojištěná rizika:

 • základní živelní pojištění - FLEXA - požár, výbuch, úder blesku, pád letadla
 • katastrofická rizika - záplava, povodeň, zemětřesení
 • ostatní živelní nebezpečí - vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromů, stožárů a ostatních předmětů, lavina, pokles a sesuv půdy, pád a zřícení skal, náraz dopravního prostředku, únik vody z vodovodních a technických zařízení (včetně úniku vody ze sprinklerů), zpětné vystoupení vody z kanalizace, kouř, aerodynamický třesk, výbuch sopky
 • pojištění pro případ odcizení - krádež, loupež
 • pojištění vandalismu

 

Doplňkové pojištění majetku

 

Specifické druhy ALL RISKS pojištění majetku

 

Informace ke stažení zde.

Pro případné dotazy můžete využít náš dotazníkový formulář:

Název firmy:*
Jméno a příjmení:*
E-mail:*
Telefon:*
Dotaz:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Ověření formuláře (opište text z obrázku).