Slovník pojmů

AGREGOVANÁ POJISTNÁ ČÁSTKA

Vyjadřuje pojistnou hodnotu souboru pojištěných věcí. Má odpovídat součtu pojistných částek jednotlivých věcí tvořících soubor.

 

ASISTENČNÍ SLUŽBY

Pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází během cestování nebo při pobytu mimo místo svého bydliště, při havárii či poruše vozidla apod. Spočívá v závazku pojišťovny poskytnout na základě předchozí úhrady pojistného okamžitě dostupnou a ve smluvních podmínkách definovanou pomoc osobě oprávněné podle pojistné smlouvy, pokud se tato osoba dostane do nesnází v důsledku pojistné události.

 

AUTOMATICKÁ PROLONGACE

Jedná se o automatické prodloužení pojistné smlouvy na další pojistný rok, ke kterému dochází po ukončení předešlého pojistného období, pokud je toto ujednáno v pojistné smlouvě a některá ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně, že na dalším trvání smlouvy nemá zájem.

 

AMORTIZACE

Postupné snižování hodnoty věci pro její fyzické či morální opotřebení.

 

BONIFIKACE

Zvýhodnění účastníka pojištění.

 

BONUS

Sleva na pojistném při bezeškodním průběhu pojištění. Opakem bonusu je malus (vysvětleno níže).

 

CENINA

Tiskovina představující finanční hodnotu, která je na  ní vyznačena (např. známky, losy, stravenky, kolky apod.).

 

CENNOST

Peníze, ceniny, drahé kovy.

 

ČASOVÁ CENA

Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

 

DLUŽNÉ POJISTNÉ

Nezaplacené částky pojistného, jejichž splatnost již nastala.

 
DOBA VZNIKU POJISTNÉ UDÁLOSTI

Jedná se o okamžik, v němž k pojistné události došlo, tedy kdy nastala skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny plnit.

 

FLEXA

Sdružené živelní pojištění zahrnující :
F (fire)   požár
L (lightning)  úder blesku
EX ( explosion )  výbuch
A (aerospace)  pád letadla

 

FRANŠÍZA (SPOLUÚČAST)

= dohodnutá částka, kterou se pojištěný podílí  na pojistném plnění. Stanoví se pevnou částkou, procentem z výše škody nebo jejich kombinací
- odčetná (pevná částka se odečítá od celkové výše plnění )
- integrální (neodečítá se od plnění, do její výše se však plnění neposkytuje)
- procentuální (od výše plnění se odečítá definované procento z výše škody)
- časová (specifický případ integrální franšízy používaný v pojištění přerušení provozu, nárok na pojistné plnění vzniká pouze v případě, že doba přerušení provozu překročí stanovenou dobu časové franšízy)

 

FRONTING

Využívání administrativního aparátu jedné, obvykle lokální pojišťovny, jinou pojišťovnou nebo zajišťovnou, která nemá v daném regionu provozní zázemí. Fronting vlastně znamená podíl na správě pojištění, ne však na krytí rizika. Za tuto správu získává frontingový partner (pojišťovna) odměnu nazývanou frontingová provize.

 

JINÁ MAJETKOVÁ ŠKODA / NÁSLEDNÁ FINANČNÍ ŠKODA

Jedná se zejména o ušlý zisk a náklady poškozeného, které nejsou škodou na zdraví, na životě nebo na věci, ale vznikly v souvislosti s ní (např. náklady na likvidaci zničené věci nebo na odtah vozidla, půjčovné za náhradní vozidlo, stornopoplatky za zrušení zájezdu v důsledku škody na zdraví)

 

KANCELÁŘ ZELENÝCH KARET

Sdružení pojišťoven, které se zabývají v dané zemi pojištěním odpovědnosti za škodu z provozu vozidla. Kancelář jako jediný partner zastupuje své členy vůči Radě kanceláří v Londýně a zahraničním pojišťovnám při řešení problémů týkajících se uplatnění nároků poškozených cizinců při dopravních nehodách. V České republice se jedná o Českou kancelář pojistitelů.

 

 
KAPTIVNÍ POJIŠŤOVNA

Pojišťovací společnost založená podnikatelským subjektem (průmyslový podnik nebo koncern). Záměrem je pojišťovat své vlastní potřeby a rizika. Jedná se většinou o případy, kdy má tento subjekt relativně dobře rozptýlené riziko, takže si může dovolit určitou formu samopojištění a spravovat vlastní fond rezerv.

 

KARGO

Termín užívaný pro náklad dopravního prostředku.

 

KASKO

Pojištění dopravního prostředku pro případ jeho poškození nebo zničení (motorové vozidlo, lodě, letadla apod.).

 

LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události počínající zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit, zjištění rozsahu této povinnosti a končící stanovením výše pojistného plnění.

 

LIMIT PLNĚNÍ

Sjednaný limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. Limit plnění se obvykle aplikuje na pojištěná rizika (např. povodeň, vichřice, vodovodní škody, apod.), není-li předpoklad poškození daným rizikem celého souboru majetku, ale jen části. Limit se též může sjednat u souboru pojištěných věcí a stává se tak horní hranicí plnění namísto pojistné částky; dále se aplikuje při pojištění odpovědnosti za škody.

 

MALUS

V pojišťovnictví termín pro znevýhodnění účastníka pojištění, který zaviněně zvyšuje rizikovost, konkrétně formou přirážky k pojistnému.

 

MÍSTO POJIŠTĚNÍ

Místo uvedené v pojistné smlouvě, na kterém se pojištěné věci nachází. Za místo pojištění se považuje dále i místo, na které byla pojištěná věc na dobu nezbytně nutnou přemístěna v důsledku vzniklé nebo bezprostředně hrozící pojistné události.

 

NAHODILÁ UDÁLOST (SKUTEČNOST)

Událost, o které se odůvodněně předpokládá, že může nastat v době trvání pojištění, neví se však, kdy nastane nebo zda nastane.

 

NÁSLEDNÁ FINANČNÍ ŠKODA

viz. jiná majetková škoda


 
NOVÁ (REPRODUKČNÍ) CENA

Cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.

 

OBECNÁ CENA

viz. obvyklá cena

 

OBVYKLÁ (OBECNÁ) CENA

Cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a na daném místě (např. je aplikována při pojištění věcí zvláštní hodnoty).

 

OBMYŠLENÝ

Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.

 

ODKUPNÉ

Zpětný odkup životní pojistky se uplatňuje při předčasném ukončení platnosti pojistné smlouvy ze strany pojistníka.
Částka nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění (dříve odbytné).

 

OPRÁVNĚNÁ OSOBA

Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

 

PODPOJIŠTĚNÍ

Pojistná částka v pojistné smlouvě je sjednaná na nižší úrovni než je pojistná hodnota majetku v době pojistné události. Při případné pojistné události pojistitel krátí pojistné plnění. (Opakem je přepojištění).

 

POJISTKA

Písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy.

 

POJISTNÁ ČÁSTKA

Částka, která je horní hranicí plnění. Je uvedená v pojistné smlouvě. Pojistná částka se na návrh pojistníka stanoví v pojistné smlouvě tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy.

 

POJISTNÁ DOBA

Doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.

 

POJISTNÁ HODNOTA

Jde o hodnotu věci rozhodnou pro stanovení pojistné částky. Pojistná hodnota může být vyjádřena jako nová (reprodukční) cena, časová cena nebo cena obvyklá (obecná).


POJISTNÁ SMLOUVA

Smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.

 

POJISTNÁ UDÁLOST

Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

 

POJISTNÉ

- Úplata za přenesení negativních finančních důsledků nahodilosti z jednotlivých subjektů na pojistitele.
- Cena za poskytovanou pojistnou ochranu

Pojistné pro jednotlivé pojistné produkty může být uplatněno jako:
- jednorázové pojistné - pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno
- běžné pojistné - pojistné je pojistníkem hrazeno pravidelně za stanovená pojistná období (ročně, čtvrtletně, měsíčně…)

Další pojmy související s pojistným:

Zasloužené pojistné  Část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí s probíhajícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno.
Nezasloužené pojistné Část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí s následujícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno.
Přijaté pojistné  Pojistné, které za určité pojistné období bylo přijato na účet pojišťovny.
Dlužné pojistné  Nezaplacená částka pojistného, jejichž splatnost již nastala.
Nespotřebované pojistné Část pojistného, které zůstane pojišťovně po předčasném ukončení platnosti pojištění. Pojištěnému se většinou tato část vrací, pokud dojde k zániku rizika. V případě náhrady škody se nespotřebované pojistné nevrací.

Produkční pojistné  Roční nebo jednorázové pojistné nových pojištění
Předepsané pojistné  Pojistné, které má být za určité období zaplaceno

 
POJISTNÉ OBDOBÍ

Část pojistné doby dohodnutá v pojistné smlouvě nebo stanovená právním předpisem, za kterou je třeba zaplatit tzv. běžné pojistné. Pojistné období může být stanoveno jako roční, pololetní, čtvrtletní či měsíční.

 

POJISTNÉ PLNĚNÍ

Náhrada pojistitele v případě, že dojde k pojistné události.
- Náhrada vzniklé škody u pojištění majetku a pojištění odpovědnosti.
- Výplata pojistného plnění (sjednané pojistné částky) u úrazového a životního pojištění.

 

POJISTNÉ PODMÍNKY

Podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, pro skupiny těchto odvětví, zejména všeobecné pojistné podmínky (VPP), zvláštní nebo doplňkové a dodatkové pojistné podmínky.

 

POJISTNĚ TECHNICKÁ REZERVA

Peněžní prostředky potřebné k zajištění budoucích výplat pojistných plnění.

 

POJISTNÉ RIZIKO

Míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.

 

POJISTNÉ NEBEZPEČÍ

Možná příčina vzniku pojistné události.

 

POJISTNÍK

Ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen platit pojistné.

 

POJISTNÝ KMEN

Soubor  uzavřených  pojistných smluv.

 

POJISTNÝ ROK

Doba začínající dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končící uplynutím jednoho roku od tohoto dne (např. období 1.3.2002-28.2.2003).

 

POJISTNÝ ZÁJEM

Oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím.

 

POJIŠTĚNÍ NA PRVNÍ RIZIKO

Je obdoba zlomkového pojištění (viz zlomkové pojištění). V době sjednání pojištění však pojistnou hodnotu věci, nebo souboru věcí nelze určit.

 

 
POJIŠTĚNÍ ŠKODOVÉ

Soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada vzniklé škody vzniklé v důsledku pojistné události.

 

POJIŠTĚNÍ OBNOSOVÉ

Soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, t.j. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která  je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.

 

POJIŠTĚNÝ

Ten, na jehož majetek, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje.

 

POJIŠŤOVACÍ POOLY

Sdružení pojistitelů pro společné krytí rizik velkého rozsahu nebo nebezpečné povahy (např. jaderný pool).

 

POJIŠŤOVNA (POJISTITEL)

Právnická osoba, která má oprávnění vykonávat pojišťovací činnost dle zvláštního zákona.

 

PORTFÓLIO

Soubor spravovaných pojistných smluv (portfólio = pojistný kmen).

 

POŠKOZENÍ VĚCI

Je míněno poškození, které lze odstranit opravou, přičemž náklady na tuto opravu nepřevýší částku odpovídající nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné věci.

 

PRORATA (PRORATA POJISTNÉ)

Systém výpočtu  pojistného - poměrná část pojistného za část pojistného období. (rata = splátka na dluh)

 

PŘEDBĚŽNÉ POJISTNÉ KRYTÍ

Vyslovený závazek pojišťovny, že poskytne pojistné krytí na dohodnuté riziko za předběžných podmínek. Poskytuje se na základě žádosti pojištěného písemnou formou do doby vystavení pojistné smlouvy a většinou na období max. jednoho měsíce.

 

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

Předmětem pojištění jsou jednotlivé věci movité a nemovité nebo jejich soubory uvedené v pojistné smlouvě. Důležité je specifikovat, zda se jedná o věci vlastní nebo cizí; pokud není ve smlouvě uvedeno, je dle pojistných podmínek pojišťovny obvykle uvažováno o pojištění pouze majetku vlastního.

 

PŘIPOJIŠTĚNÍ

Rozšíření základního pojištění o další rizika (pojistná nebezpečí).

 

REPRODUKČNÍ CENA

viz. nová cena

 

RISK MANAGEMENT

Definování možných nebezpečí, návrh k jejich minimalizaci a nastavení ochranných prvků. Zpravidla je součástí risk managementu realizace rizikové prohlídky.

 

RIZIKO

Nejistota, která se dá měřit (počet pravděpodobností). Možnost vzniku události s výsledkem odchylným od cíle s určitou objektivní pravděpodobností.
V pojišťovací praxi je pojem riziko užíván v trojím slova smyslu:
- předmět ohrožený nahodilým nebezpečím
- událost způsobující škodu
- pravděpodobnost vzniku nahodilé události

 

SOUBOR VĚCÍ

Soubor věcí tvoří jednotlivé věci, které mají stejný nebo podobný charakter nebo jsou určeny ke stejnému účelu.
Je-li pojištěn soubor věcí, vztahuje se pojištění automaticky i na věci, které se staly součástí pojištěného souboru po uzavření pojistné smlouvy a věci, které přestaly být součástí souboru, pojištěny nejsou. Pojistitel požaduje oznámení o změně pojistné hodnoty věci nebo souboru věcí, zvýšila-li se v době trvání pojištění obvykle o 10 % (výše procentické tolerance se liší v návaznosti na pojistné podmínky jednotlivých pojistitelů, případně ujednání konkrétní pojistné smlouvy).

 

SOUČÁST VĚCI

Součástí věci je všechno, co k ní podle její povahy patří a nemůže být odděleno bez toho, aniž se tím věc znehodnotí.

 

SOUPOJIŠTĚNÍ

Dělení rizika mezi více pojistitelů, kdy každý pojistitel ručí za část rizika, kterou převzal.
Soupojištění bývá uzavíráno formou jedné pojistné smlouvy s klientem. Jednání s klientem vede tzv. vedoucí pojistitel (řídící pojišťovna). Pojistná smlouva se řídí pojistnými podmínkami vedoucího pojistitele, ten také likviduje škody do stanoveného limitu. U větších škod je nutné posouzení a souhlas vedlejších soupojistitelů.

 

SPOLUÚČAST viz. franšíza

 

SKUPINOVÉ POJIŠTĚNÍ

Soukromé pojištění vztahující se na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost  v době uzavření této smlouvy není obvykle známá.

 

SOLVENTNOST POJIŠŤOVNY

Schopnost pojišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací činnosti.

 

SPOLUÚČAST

Částka, kterou se pojištěný podílí na pojistném plnění (viz franšíza).

 

ŠKODA ZPŮSOBENÁ ÚMYSLNĚ

Škoda, která byla způsobena úmyslným jednáním, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, a chtěl jej způsobit. Při dodávkách výrobků/prací se jedná o škodu způsobenou úmyslně také tehdy, jestliže pojištěný věděl o vadách výrobku/práce.

 

ŠKODNÁ UDÁLOST

Skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

 

ŠKODNÍ PRŮBĚH

Jedná se o poměr mezi vyplaceným plněním a zaplaceným pojistným za hodnocené období specifikované v pojistné smlouvě vyjádřený v procentech.
Výše škodního průběhu obvykle ovlivňuje výši pojistné sazby (tedy cenu za pojištění) při sjednávání pojistné smlouvy na nový pojistný rok.

 

ŠOMÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění následných škod (např. pojištění přerušení provozu).

 

TAXACE

Činnost související s oceněním a kontrolou rizika v podobě stanovení ceny pojištění. Soubor pracovních postupů, kterými se uskutečňuje odborná kontrola uzavřené pojistné smlouvy a konečné rozhodnutí o jejím přijetí do pojištění.

 

TOTÁLNÍ ŠKODA

Úplné zničení nebo rozsáhlé poškození pojištěné věci. Jedná se o případy, kdy  náklady na opravu přesahují časovou cenu (nebo pojistnou částku), nebo věc byla natolik zničená, že její obnovení (oprava) je technicky nemožné.

 

ÚČASTNÍK SOUKROMÉHO POJIŠTĚNÍ

Účastníkem soukromého pojištění se rozumí pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

 

ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ

Území uvedené v pojistné smlouvě, na které se pojištění vztahuje (např. území ČR, Evropy).

 

VERIFIKACE

Potvrzení správnosti, ověření.


VĚCI PŘEVZATÉ

Věci, které pojistník nebo pojištěný převzali při poskytování služby na základě smlouvy, objednávky nebo zakázkového listu.

 

VĚCI UŽÍVANÉ

Věci, které pojistník nebo pojištěný užívají na základě dohody (např. stroj na leasing nebo zapůjčená elektronika)

 

VĚCI ZVLÁŠTNÍ HODNOTY

Za věci zvláštní hodnoty se považují věci umělecké hodnoty (např. obrazy, grafická a sochařská díla), jejichž hodnota není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou kvalitou a autorem díla; dále jde o věci historické hodnoty, tj. věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah k historii, historické osobě či události apod.; též se jedná o starožitnosti (věci zpravidla starší 100 let mající uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu) a sbírky.

 

VINKULACE

Vázání pojistného plnění ve prospěch třetího subjektu, např. banky, která poskytla pojištěnému úvěr, leasingové společnosti.

 

VÝLUKA Z POJIŠTĚNÍ

Událost, riziko nebo předmět, na kterou se sjednané pojištění podle pojistných podmínek nevztahuje. Výluky zpřesňují rozsah pojistného krytí.

 

ZABEZPEČENÍ POJIŠTĚNÝCH VĚCÍ

Přesný způsob požadovaného zabezpečení pojištěných věcí včetně stanovených odpovídajících limitů pojistného plnění pro jednotlivé stupně zabezpečení vždy podrobně určují pojistné podmínky příslušné pojišťovny vztahující se k riziku odcizení (krádež, loupež), příp. k živelnímu riziku.

 

ZACHRAŇOVACÍ NÁKLADY

Zachraňovacími náklady se rozumí účelně vynaložené náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události, zmírnění následků již nastalé pojistné události, dále odklizení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků, pokud je povinnost toto učinit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.

 

ZAJIŠTĚNÍ

Jde o rozvržení rizik plnění u enormních závazků, v podstatě jde o pojištění pojišťovny, která odvádí část inkasovaného pojistného z uzavřených smluv zajistiteli a ten je zavázán poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost blíže označená v zajistné smlouvě.

Zajištění se člení na:
1. obligatorní / fakultativní
2. proporcionální / neproporcionální
ZAJISTNÉ
Úplata zajistiteli za převzetí části rizika (=cena zajištění).

 

ZELENÁ KARTA

Mezinárodní karta automobilového pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

 

ZLOMKOVÉ POJIŠTĚNÍ

Pojistná částka je po dohodě obou smluvních stran vědomě snížena pouze na část známé pojistné hodnoty věci, nebo souboru věcí. Pojistná částka je horní hranicí plnění za jednu a všechny pojistné události vzniklé v jednom pojistném roce. Pojišťovna neuplatní námitku podpojištění v případě pojistné události.

 

ZNIČENÍ VĚCI

Rozumí se takové poškození, které není možné odstranit opravou. Za zničení věci se považuje i takové poškození, které lze odstranit opravou, ale náklady na tuto opravu by přesáhly částku odpovídající nákladům na znovupořízení dané věci.

 

ZTRÁTA VĚCI

Je případ, kdy oprávněná osoba pozbyla nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat.