Pojištění pro firmy

Pojištění majetku

Pojištění majetku je jedním z nejzákladnějších druhů pojištění, jehož cílem je ochránit majetek určený k provozování podnikatelské činnosti před možnými finančními ztrátami vzniklými jeho poškozením nebo zničením.
Více informací naleznete zde.


Pojištění přerušení provozu

Přerušení nebo omezení provozu podniku z důvodu věcné škody na majetku sloužícího k podnikatelské činnosti může způsobit značné finanční ztráty. Taková škoda často až několikanásobně převyšuje hmotnou škodu na samotném majetku. Léta budovaná prosperující firma se v jednom okamžiku může dostat do vážných finančních problémů.
Více informací naleznete zde.


Pojištění odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů společnosti

Odpovědnost statutárních a dozorčích orgánů společnosti je jedním z nejpřísnějších druhů odpovědnosti. Členové statutárních a dozorčích orgánů jsou z právního hlediska vystavení daleko větší odpovědnosti, než jaké by byli vystaveni na základě pracovněprávní legislativy. Jejich osobní odpovědnost za výkon jejich funkcí je téměř neomezená.
Více informací naleznete zde.


Pojištění strojů a elektroniky

Stroje a elektronika jako zařízení vybavená mechanickými a elektronickými prvky jsou určena zejména pro pracovní výkony. Proto je příčina možného vzniku škod širší než u jiného majetku. Jedná se o rizika přicházející jak zvenku, např. chyba obsluhy tak i zevnitř, např. škody vzniklé přepětím nebo zkratem.
Více informací naleznete zde.


Stavební (CAR) a montážní (EAR) pojištění

Stavební a montážní pojištění je standardním pojistným produktem, bez kterého se neobejde žádný významnější investiční záměr ve stavebnictví či developerské činnosti.
Více informací naleznete zde.


Pojištění odpovědnosti dopravce a zasilatele

Odpovědnost dopravce a zasilatele za přepravované zásilky je zvláštním případem odpovědnosti z provozní činnosti. Rizika spojená s vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravou je možné účinně eliminovat pojištěním odpovědnosti dopravce / zasilatele.
Více informací naleznete zde.


Pojištění environmentálních rizik

V dnešní době je pravděpodobnost ekologického průmyslového znečištění podstatně vyšší než v minulosti a zasahuje stále více průmyslových odvětví i oblast služeb. Finančním ztrátám v důsledku ekologických škod lze předejít kvalitním pojištěním. Pojištění environmentálních rizik je nedílnou součástí risk managementu každé společnosti, která si uvědomuje míru rizika finančních dopadů a zhoršené reputace v případě ekologické škody.
Více informací naleznete zde.


Pojištění odpovědnosti za škodu

Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právních povinností. Není podstatné, zda byla škoda způsobena konáním, nečinností nebo vztahem. Fyzická nebo právnická osoba odpovídá za škody způsobené třetí osobě na zdraví, životě a majetku, i za škody způsobené jinak.
Více informací naleznete zde.


Pojištění zásilek při přepravě - CARGO pojištění

Hodnota a objem přepravovaného zboží se v dnešním globálním světě stále zvyšuje. S tím roste i riziko poškození nebo ztráty zásilek. Většina firem přepravujících zásilky si je vědoma možných finančních ztrát, a proto využívá pojištění zásilek při přepravě jako vhodnou ochranu proti tomuto riziku.
Více informací naleznete zde.


Pojištění pohledávek

Dodávky zboží nebo poskytování služeb na zahraničních i tuzemských trzích s sebou přináší řadu rizik. Pojištění pohledávek kryje rizika nezaplacení za zboží či služby ze strany odběratele z důvodu platební neschopnosti či platební nevůle.
Více informací naleznete zde.


Pojištění kontaminace a stažení výrobku z trhu

Hromadná produkce, zvyšující se technická náročnost výroby, rostoucí povinnosti výrobců, striktní legislativa a mnoho dalších faktorů vedou k rostoucímu počtu případů kontaminace a stažení výrobku z trhu ve všech hospodářských odvětvích. Takovéto situace přitahují mediální pozornost, jejíž účinky mohou mít katastrofální dopad na produkt, značku a ekonomickou situaci výrobce nebo distributora. Tyto finanční důsledky je vhodné eliminovat pojištěním pro případ kontaminace a stažení výrobku z trhu.
Více informací naleznete zde.


Pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem a stažení výrobku z trhu

Pojištění odpovědnosti za škody patří dnes již k základní pojistné ochraně každé společnosti.
Odpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem a stažení výrobků z trhu představují pro výrobce velkou hrozbu, neboť vadný výrobek způsobuje nejen finanční škody, ale i ztrátu prestiže značky. V současném vysoce konkurenčním prostředí je nezbytné získat a dlouhodobě si udržet důvěru spotřebitele.
Pojištěním nelze předejít vzniku škody, ale minimalizuje ekonomický dopad takové události na výrobce, který může mít v mnoha případech pro společnost až existenční charakter. Otázkou není, jestli pojištění odpovědnosti za výrobek sjednat, ale v jakém rozsahu s ohledem na jeho charakter, možná rizika a teritorium působnosti.
Více informací naleznete zde.


Zaměstnanecké programy

Stabilizace zaměstnanců prostřednictvím kvalitního systému zaměstnaneckých výhod je řešením, jak zabránit možné fluktuaci zaměstnanců a tím snížit náklady za nábor a nových zaměstnanců a jejich opětovné proškolování. Pojišťovací produkty, jako je například manažerské životní pojištění, penzijní připojištění nebo kapitálové životní pojištění, jsou dnes nedílnou součástí programů zaměstnaneckých benefitů. Z těchto produktů má zaměstnanec možnost získat nejvyšší možný finanční přínos, přičemž zaměstnavatel ušetří na sociálním a zdravotním pojištění (výše úspor vychází z platné legislativy).
Stabilizační programy pro zaměstnance připravují naši specialisté z divize RESPECT Life.


Ostatní druhy pojištění

Pojištění letadel │ Pojištění námořních a říčních lodí │ Pojištění právní ochrany │ Pojištění finančních rizik a kaucí │ Pojištění speciálních bankovních rizik │ Cestovní pojištění │ Zemědělské pojištění (pojištění plodin, pojištění hospodářských zvířat, pojištění lesů, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem zemědělské organizace, pojištění zemědělských strojů a motorových vozidel) │ Pojištění motorových vozidel │ Pojištění profesní odpovědnosti za škody │ Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli │ Pojištění finanční způsobilosti silničního dopravce │ Pojištění únosu a vydírání │ Pojištění terorismu